Main - เมนูหลัก

 

Home

 

 

What New !!

 

 

WebBorad

 

 

DownLoad-Update

 

 

PriceList

 

 

ทพ.สุมิตร ธรรมาภิมุข

 

 

Technical Support

 

 

Share Ware

 

 

Upload!

 

 

Driver Support

 

 

 

ค้นหาเนื้อหา :

 

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/08/2558) ______
1.เพิ่ม ระบบแสดง Queue ผู้ป่วยรอรับบริการของแผนก บนจอที่ 2(ในเมนู อัตถประโยชน์)
โปรแกรมจะรับรู้การต่อจอเพิ่มขยายเอง และแสดงเต็มจอนั้น
2.ส่งแฟ้ม Nutrition แบบ สนย. จะไม่ตรวจวันที่ตามเงื่อนไข สปสช. ใช้ติดตามโครงการ พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
3.ปรับปรุงการรับค่าจากเครื่องแสกนบาร์ ให้สามารถแสกนได้ต่อเนื่อง(แนะนำใช้ app ของเครื่องโทรศัพท์ android ไม่ต้องเสียตังค์)

______ VERSION 9 ( 19/08/2558)
1.เพิ่มบันทึกประเมินผู้ป่วยนอก
2.เพิ่มบันทึกค่าห้อง ตามสิทธิ โดยใช้รหัส ' ROOM29x'
เมื่อมีการบันทึกค่าห้องรหัสดังกล่าว โปรแกรมจะตรวสอบกับข้อมูลที่กำหนดไว้ในสิทธินั้นๆ กำหนดราคาตามที่ระบุ
หากมีส่วนเกินสิทธิจะบันทึกอีกบรรทัดด้วยรหัส ' ROOM299' และคำนวณส่วนเกินตามที่กำหนดในสิทธนั้นๆ เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น กำหนดในคุณสมบัตสิทธิเป็น ROOM299 = 1000,50
แปลว่าจากค่าห้องที่เลือกนั้น ให้ใช้สิทธิ 1000 บาท ส่วนเกินให้คิดร้อยละ 50
หรืเช่น เจ้าหน้าที่ของ รพ. กำหนดในคุณสมบัตสิทธิเป็น ROOM299 = 1000,0
แปลว่าจากค่าห้องที่เลือกนั้น ให้ใช้สิทธิ 1000 บาท ส่วนเกินไม่เก็บเงิน

_______ MitUtility for Mit-net9 (24/07/2558) ______
1.เพิ่ม หน้าสรุป discharge summary ในเมนู ระบบผู้ป่วยใน เพื่อสามารถเพิ่มรายการวินิจฉัย จัดเรียงรหัสประเภทการวินิจฉัย
และประเภทหัตถการ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ CODER คือสิทธในโปรแกรมเป็น 'WT'
2.ปรับแต่งการเรียกใช้โปรแกรม DRG ver5 ให้เร็วมากขึ้น
3.พิมพ์ Barcode ใน discharge summary เพื่อรองรับระบบติดตาม chart ในอนาคต
(แนะนำใช้ app ของเครื่องโทรศัพท์ android ไม่ต้องเสียตังค์)

______ VERSION 9 ( 24/07/2558)
1.เพิ่มประเภทวินิจฉัย สาเหตุการตาย เพื่อสามารถบันทึกได้ที่ช่องบันทึกการวินิจฉัย
2.ซ่อนชื่อโรคที่ไม่ใช้แล้ว ในตรารางโรคที่ใช้บ่อย
3.เมนูแสดง รายชื่อผู้ป่วยรอนาน จะแสดงจากทุกจุดเป็นระยะๆ
4.ลงทะเบียนแผนกอัตโนมัติจากการส่งต่อระหว่างแผนก เพื่อใช้อ้างอิงระยะเวลาที่ให้บริการ

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/02/2558) ______
1.เพิ่ม ปุ่มเข้า web drugcatalogue ทาง internet ในโปแกรมบัญชียา เพื่อสามารถเพิ่มรายการยาเข้า DrugCatalogue ทาง webpage
เพราะตอนนี้ไม่สามารถ upload ตาราง excel ได้แล้วต้อง keyin ทีละตัว โปรแกรมจะให้เลือกส่งจากตาราง excel ทีละตัว ง่ายสุดๆเท่าที่ทำได้
เพื่อผู้ที่มีปัญหาเหมือนสัตหีบ (รายการยาเภสัชเพิ่งทำเสร็จหลังปิดการ upload ครับ )
2.โปรแกรมจะตั้ง TimeZone ให้สำหรับ windows7-8 (อาจไม่ทราบ การตั้งเวลาทุกเครื่องนอกจากทำเองแล้วสามารถ ให้ mit-utility ทำให้โดย
ใส่ "REM TIME SERVER IP \\xxx.xxx.xxx.xxx" ใน Batch ที่เรียกใช้ mit-net โดย x แทนตัวเลขของ ip ของเครื่องที่เราจะไปขอเวลา
เครื่องไหนก็ได้แต่ต้องเป็นเครื่องที่หาเจอทุกครั้ง)

______ VERSION 9 ( 04/07/2557)
1.แสดง 10-Year Risk % ในหน้าประวัติการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยประเมินความเสี่ยงตามแบบ Framingham Risk Score
2.สั่งให้ mit_utility ส่งข้อมูลให้ thairefer เมื่อมีการบันทึกหรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่งต่อ (F7)

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/05/2557) ______
1.เพิ่มหัวข้อ 10-Year Risk ในรายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แสดงผลประเมินความเสี่ยงตามแบบ Framingham Risk Score เป็น % และสี

______ VERSION 9 ( 19/05/2557)
1.เพิ่มการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตในรายการ 43 แฟ้ม
2.สั่งให้ mit_utility ส่งข้อมูลให้ thairefer เมื่อมีการบันทึกหรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่งต่อ (F7)

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/05/2557) ______
1.ส่งข้อมูลให้ thairefer ตาม mit_net (ต้องกำหนดค่า server ในหัวข้อ บริหารจัดการระบบ
ข้อมูลจะอยู่ในหัวข้อ รายชื่อผู้ป่วยส่งต่อ รูปแบบ Save Draft ให้แก้ไขได้ก่อนการส่งออก
2.รายงานผู้ป่วยเรื้อรัง แยกหัวข้อผลการตรวจแลป eGFR ออกจาก CR เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล

______ VERSION 9 ( 16/01/2557)
1.เพิ่มการบันทึกรหัสลักษณะอาการแพ้ยา 39 รายการ (รหัสจะเก็บไว้ที่ ..\library\allergy.dbf จึงต้อง download แฟ้ม library.zip ไปด้วย)
2.กิจกรรมกลุ่ม community serviceและspecial pp เพิ่มได้เองโดยใช้รหัสนำเป็น HC และ SP ตามด้วย รหัสตามที่ สนย.กำหนด

_______ MitUtility for Mit-net9 (16/01/2557) ______
1.แก้ไขส่งข้อมูล E-CLAIM ให้บันทึกว่าใช้สิทธิ
2.แก้ไขแจ้งแพ้ยาในบันทึกยาผู้ป่วยใน
3.รายงานแพ้ยาตามโครงสร้างแฟ้มใหม่

______ VERSION 8.95 ( 24/12/2555)
1.เพิ่มการบันทึกรหัส ICD10TM ในกิจกรรม และเมนูเลือก ICD10TM เลือกบันทึกได้แทนการ MAP รหัสธรรมดา
และได้เพิ่มความสามารถในการส่งรหัสเป็นคู่ได้ เช่นการบันทึกใส่ฟันปลอมทั้งปากทั้งบนและล่าง เติมรหัส DEFAULT เป็น 2287410+2277410
ไม่ต้องบันทึก2บรรทัด(เพราะจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและต้องบันทึกถึง2ครั้ง)และขณะบันทึกต้องไม่ใส่รหัสในช่อง ICD10TM เพื่อบังคับให้ส่งด้วย DEFAULT
ถ้าใส่รหัสจะส่ง ICD10TM ตามที่ใส่จะได้รหัสเดียว
นอกจากนั้นก็ให้บันทึกรห้ส DEFAULT เป็นตัวเลือกก็ได้เช่น ใส่ฟันปลอมทั้งปากเฉพาะฟันบนหรือล่าง เติม 2287410;2277410
และขณะบันทึกต้องไม่ใส่รหัสในช่อง ICD10TM เพื่อบังคับให้ส่งด้วย DEFAULT ถ้าใส่รหัสจะส่ง ICD10TM ตามที่ใส่จะได้รหัสเดียว
เมื่อจะส่งออกข้อมูลโปแกรมจะหาคำในช่องรายละเอียดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับรหัสเช่นกรณีนี้ถ้าพบคำว่า UPPER ก็จะส่งรหัส 2277410 แต่ถ้าพบคำว่า LOWER จะส่ง 2287410
ได้แยกรหัสสำหรับ
ฟันแท้/ฟันน้ำนม โดย ซี่ฟันที่บันทึก เช่นกิจกรรมถอนฟันบันทึกว่า #11 หรือ #55
ฟันบน/ฟันล่าง โดย ซี่ฟัน หรือ Quaddant เช่นขูดหินปูน บันทึกไว้เป็น Q1-2 หรือ Q1,Q3
สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้แยกด้วยโปแกรมต้องเลือกรหัส ICD10TM ใส่เอง

_______ MitUtility for Mit-net8 (05/11/2555) ______
1.แก้ไขส่งรายงานแฟ้ม CHRONICFU เรื่องการตรวจตาและเท้า โดย
- ถ้าในช่องบันทึกผล ขึ้นต้นด้วย NO จะรายงานเป็น '1' ในช่อง FOOT ส่วนช่อง RETINA จะรายงานเป็น '1' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมHCIS เป็นER1
และ จะรายงานเป็น '2' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER2
- จะหาKeywordsในช่องบันทึกดังนี้ 'MALF','ผิดรูป','ผิดปก','(X)' ให้รายงานเป็น '3' ในช่อง FOOT ส่วนช่อง RETINA จะรายงานเป็น '3' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER1และจะรายงานเป็น '4' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER2
- ถ้าไม่บันทึกผลการตรวจจะรายงานเป็น '9'
2.แฟ้ม PERSON ช่อง Type area โดยถ้าเดิมมีค่าอื่นที่ไม่ใช่ '2' จะแก้ไขให้โดย
- ผู้ป่วยสิทธิ WEL,UCS พิจารณาตามลำดับดังนี้ HOSPSUB เป็นที่อื่น type area = 4,ที่อยู่ อยู่ในเขตุรับผิดชอบ type area = 1,นอกนั้น type area = 3
- ผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ พิจารณาตามลำดับดังนี้ ที่อยู่ อยู่ในเขตุรับผิดชอบ type area = 1,ที่ไม่ได้ระบุ type area = 3 ให้ type area = 4

______ VERSION 8.93 ( 05/11/2555)
1.เพิ่มการกำหนด drug use evaluation( DUE )
โดยการใช้ tag <DUE> ในคุณสมบัติยา(ดูวิธีกำหนดใน HELP <F1>)
2.ป้องกันปัญหาระบบการเงินค้างที่ห้องการเงินกรณีที่บันทึกค่ายาหรือบริการเกิน 9999999.99 บาทให้แก้ไขได้ก่อน
3.ยกเลิกการรวมราคา แล็ปกลุ่ม ถ้ากำหนดราคากลุ่มเป็น 0 และสิทธิของแล็ปนี้เป็น R (สิทธิอื่นจะยังคงรวมราคาถ้ากำหนดราคากลุ่มเป็น 0)
4.เพิ่มคำเตือน TYPE AREA ขณะบันทึกประวัติผู้ป่วย
5.เพิ่มการกำหนดตัวแปรใน VARIABLE.TXT สามารถกำหนดได้ทั้งใน Home และ System โดยจะใช้ค่าตามที่กำหนดใน Home ก่อน
และตัวแปรที่กำหนดได้เพิ่มขึ้นอีกคือ
APP_FOR เพื่อแสดงจำนวนผู้ป่วยนัด ตามเหตุผลที่ระบุด้วยตัวแปรนี้
SeCa (serum calcium) เพื่อแสดงค่า correct Calcium โดยสูตร Correct Ca =0.8x(4-protine albumin)+Serum calcium
SeAl (serum albumin) เพื่อใช้คำนวณค่า correct calcium ข้างบน
SePh (serum Phosphorus) เพื่อแสดงค่า ผลคูณกับ Correct calcium
UrPr (Urine Protine) เพื่อแสดงค่า UPCR โดยสูตร UPCI=urine protine/urine creatinine หน่วยเป็น mg/g
UrCr (Urine Creatinine) เพื่อใช้คำนวณค่า UPCR ข้างต้น
ตัวอย่าง g:\hospital\variable.txt
sugar = 'L121030'
abotest = 'L600010,L600011,L600012'
rhtest = 'L600020'
creatinine ='L121020'
SeCa ='L111060'
SePh ='L111120'
SeAl ='L141030'
UrPr ='L161080'
UrCr ='L161050'
ตัวอย่าง h:\variable.txt (h:\ คือ Home directory ของแผนกคลีนิคพิเศษ )
app_for='เจาะเลือด'

_______ MitUtility for Mit-net8 (04/10/2555) ______
1.เพิ่มความสามารถแสดงภาพ SCAN ใบตอบรับ REFER เช่นเดียวกับ SCAN CHART ผู้ป่วยในโดยเก็บภาพที่ SCAN ใช้ชื่อแฟ้มเป็นเลขเลขที่ REFER
รูปแบบการกำหนดจะใช้ที่เดียวกับการกำหนดเดิมรูปแบบของ CHART ดังนี้ http:\\server/&folder/25&YEAR/&NO.pdf
โปรแกรมจะแทนค่า &folder ด้วย CHART หรือ REFER ตามประเภทของงานอัตโนมัติ สามารถเรียกดูได้เมื่อ MIT-NET แสดงหน้าข้อมูล REFER

______ VERSION 8.93 ( 04/10/2555)
1.เพิ่มการกำหนดยาใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาโรงพยาบาล
2.เพิ่ม เมนูระบุเหตุผล เมื่อสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องระบุเหตุผลที่เหมาะสม ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ กด.0422.2 ว.111
ถ้าไม่ปฏิบัติหากตรวจพบ จะเรียกเงินคืนทั้งหมด ดังนั้นถ้าไม่ระบุเหตุผลจะไม่สามารถบันทึกยาดังกล่าว
3.ปรับปรุงโปรแกรมให้ลดปัญหา RECORD NOT AVAILABLE
4.ICD10TM บังคับเฉพาะรหัสแรกเป็นตัวเลข ฉะนั้นตอนใส่ก็ตรวจความถูกต้องกันเองนะครับ

______ VERSION 8.93 ( 13/09/2555)
1.แสดงจำนวนผู้ป่วยนัดแยกคาบเวลา เช้า บ่าย นอกเวลา เพื่อสะดวกในการนัด
2.สามรถตรวจ HN: ที่ข้ามไปป้องกันการออกเลขที่ HN:ข้าม พร้อมทั้งแนะนำเลขที่เหมาะสม
3.สามารถบันทึกการเงินรายที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งออก 12 แฟ้มได้
4.หัวข้อที่ไม่ต้องการให้บันทึก ICD9 แต่บันทึกรายละเอียดอื่นๆเช่นใบรับรองแพทย์ใส่ - ในช่อง ICD9CM
5.ฯ เช่นปรับปรุงการทำงานของโปรแกรม

_______ MitUtility for Mit-net8 (13/09/2555) ______
1.เพิ่มรหัสการตรวจใน LABFU ตามที่ สนย.กำหนด 01-21 ยกเว้นบางรหัสได้กำหนดไว้ก่อนแล้วให้ใช้ตามที่ระบุใน help(F1) ตอนส่งออกจะเปลี่ยนให้เอง เช่น 121 จะเปลี่ยนเป็น 12 ส่วน 12 จะส่งออกเป็น 14
2.รายงาน 21 สามารถเลือกว่าจะจำแนกช่วงการฝากครรภ์เป็น 4 หรือ 5 ช่วง ตาม สนย.กำหนด
3.รายงาน 21 แฟ้มเพิ่มหัวข้อส่ง 506 ใช้แทนที่อยู่บน Mit-net ได้เลย ตาม สนย.และ สปสช.กำหนด
4.รายงาน 21 แฟ้มChronic ตรวสอบรหัสตาม สนย.และ สปสช.กำหนด

5 .เพิ่มตัวแปรในการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ คือ DOS_CARD (สิทธิ) และ DOS_CID (เลขประชาชน)

______ VERSION 8.93 ( 17/05/2555)
1.ปรับปรุงให้รองรับ DRG ver5
2.ICD10 volumn 2010

_______ MitUtility for Mit-net8 (16/02/2555) ______
1.เพิ่มการบันทึกวิธีการตรวจจอประสาทตาตามที่ สนย.กำหนด 1:opthalmoscope 2: fundus camera 9:ไม่ตรวจ
ในทางปฏิบัติให้เติมวิธีการตรวจต่อจากรหัส "ER" ในช่องรหัส HCIS เช่นเป็นการตรวจด้วย opthalmoscope ต้องกำหนดรหัสเป็น "ER1"
ทั้งนี้สำหรับ รพ.ส่วนใหญ่เป็นวิธี fundus camera เพื่อความสะดวกจึงกำหนดว่า ถ้าไม่ระบุวิธี(เติมแต่ ER ตามเดิม) จะถือเป็น ER2
2.ระบบแสดงรูปภาพปรับปรุงให้สามารถปรับขนาดของหน้าต่างแสดงผลได้ตามต้องการ และกรณีที่ภาพเป็น PDF จะแสดงด้วย IE (Internet Explorer)
3.รายงาน 18 แฟ้มเพิ่มหัวข้อส่ง NCD (7แฟ้ม)ตาม สนย.

______ VERSION 8.93 ( 16/02/2555)
1.ปรับปรุงการแสดงผลติดตาม NCD ใหม่ สามารถเรียกดูประวัติการตรวจแต่ละรายการได้
2. ติดตาม NCD เพิ่มรายการ EKG ,UA ,Hct และ Hb
3.เรียกดูประวัติการบันทึกยาหรือกิจกรรมแต่ละรายการได้ (ที่เมนูรายการยา/กิจกรรม กด <f6>)
4.เพิ่มการแสดงวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจของ LAB ในรายการที่บันทึกอยู่ หัวข้อ<TAB> แสดงชื่อผู้สั่งตรวจ
โดยข้อความที่นำมาแสดงจะเก็บอยู่ในช่อง'รายละเอียดรหัสสมาชิกในกลุ่ม' ภายในกรอบ <SPECIMEN> ........</SPECIMEN>

_______ MitUtility for Mit-net8 (23/01/2555) ______
1.เพิ่มหัวข้อเลือก 'เรียกคืนข้อมูล MemoField ที่ถูกลบเมื่อซ่อมแฟ้มข้างต้น จากแฟ้มข้อมูลที่สำรองไว้' เอาไว้ใช้ในการเรียกคืนข้อมูลใน Record ที่ข้อมูลหายไปหลังการซ่อมแฟ้ม .FPT
อาศัยข้อมูลเดิมที่สำรองไว้ก่อนการซ่อมครับ ถ้าไม่ได้สำรองไว้ก็จะทำไม่ได้นะครับ

______ VERSION 8.93 ( 12/01/2555)
1.Thaixp แก้ไขให้สามารถใช้ปุ่มควบคุมพิเศษต่างๆ Ctrl , Alt ในหมวดภาษาไทยได้
2.บันทึกเลขที่ผู้ป่วย IFGx ให้ระบุวันที่วินิจฉัยครั้งแรก,วันที่จำหน่ายและเหตุผลการจำหน่ายเช่นเดียวกับ HT, DM
3.เพิ่มหน้ากระดานข่าวเมื่อเข้าระบบครั้งแรก supervisor พิมพ์แจ้งข้อความด้วย F2 ที่เมนูหลัก
4. แก้ไขการพิมพ์ประวัติผู้ป่วยครั้งที่มารับบริการ

_______ MitUtility for Mit-net8 (12/01/2555) ______
1.เพิ่มตัวแปร Dos_man1-Dos_man4 เป็นข้อมูลการบริหารยาภาษาไทย(เหมือนสติกเกอร์ยา)ในการพิมพ์ใบ MAR
2.แก้ไขการพิมพ์ใบ discharge เพิ่มข้อความเกี่ยวข้องเป็นในช่องของผู้ที่สามารถติดต่อได้หรือผู้แจ้ง

______ VERSION 8.93 ( 05/01/2555)
1.การตรวจสอบการให้การวินิจฉัยเป็น E119 จะตรวจสอบว่าเคยวินิจฉัย เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือไม่ถ้ามีจะให้ยืนยันหรือกลับไปดูข้อมูลเดิมได้(คัดลอกถ้าต้องการ)
2.บันทึกเลขที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(HTxx) ให้ระบุวันที่วินิจฉัยครั้งแรก,วันที่จำหน่ายและเหตุผลการจำหน่ายด้วย

_______ MitUtility for Mit-net8 (05/01/2555) ______
1.เพิ่มหัวข้อในรายงานความครอบคลุมโรคเบาหวาน
2.แก้ไขการรับข้อมูลแลปเครือข่ายที่ส่งมาพร้อมเลขประชาชนแต่ชื่อไม่ตรงกันกับแฟ้มประชากรทำให้ต้องออกเลข HNใหม่ทุกครั้ง เป็นออกให้ครั้งเดียว
3.ปรับปรุงการทำ Copy & Paste

______ VERSION 8.93 ( 05/01/2555)
1.การตรวจสอบการให้การวินิจฉัยเป็น E119 จะตรวจสอบว่าเคยวินิจฉัย เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือไม่ถ้ามีจะให้ยืนยันหรือกลับไปดูข้อมูลเดิมได้(คัดลอกถ้าต้องการ)
2.บันทึกเลขที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(HTxx) ให้ระบุวันที่วินิจฉัยครั้งแรก,วันที่จำหน่ายและเหตุผลการจำหน่ายด้วย

_______ MitUtility for Mit-net8 (05/01/2555) ______
1.เพิ่มหัวข้อในรายงานความครอบคลุมโรคเบาหวาน
2.แก้ไขการรับข้อมูลแลปเครือข่ายที่ส่งมาพร้อมเลขประชาชนแต่ชื่อไม่ตรงกันกับแฟ้มประชากรทำให้ต้องออกเลข HNใหม่ทุกครั้ง เป็นออกให้ครั้งเดียว
3.ปรับปรุงการทำ Copy & Paste
4.ส่ง แฟ้ม MCH และ PP เมื่อตรวจหลังคลอดครบ 2 ครั้ง หรือครบ 25 วันหลังคลอด

_______ MitUtility for Mit-net8 (02/01/2555) ______
1.ส่งแฟ้มข้อมูลการใช้ยา เพื่อนำเข้าโปรแกรม Mapping tools สปสช.
2.สามารถใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษ เดียวกับ windowXP
3.รองรับการทำ Copy & Paste
4.ส่ง แฟ้ม MCH และ PP เมื่อตรวจหลังคลอดครบ 2 ครั้ง

_______ MitUtility for Mit-net8 (11/11/2554 ) ______
1.ปรับปรุงระบบยาผู้ป่วยในให้เรียงข้อมูลระดับวินาที และกรณีที่แพ้ยาให้ default เป็นยกเลิก
2.ปรับทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพิ่มวันที่วินิจฉัย วันที่จำหน่ายและเหตุผลการจำหน่าย

______ VERSION 8.93 ( 11/11/2554)
1.การตรวจสอบการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปีงบประมาณ เพิ่มการแสดงการใช้ยาได้3ตัว (ต้องกำหนดช่อง HCIS ของยาเป็น 01-03 )
2.บันทึกเลขที่ผู้ป่วยเบาหวาน(DMxx) ให้ระบุวันที่วินิจฉัยครั้งแรก,วันที่จำหน่ายและเหตุผลการจำหน่ายด้วย

_______ MitUtility for Mit-net8 (03/11/2554 ) ______
1.ปรับปรุงรายงาน 10 อันดับโรคสามารถแยกกลุ่มอายุและเพศ
2.ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมสรุปการให้บริการที่ผู้ป่วยพึงได้รับ
3.แก้ไขการส่งออกแฟ้ม proced ให้มีเลขประชาชนผู้ให้บริการ,สิทธิ 4 หลัก

______ VERSION 8.93 (20/10/2554)
1. เพิ่มบันทึกแฟ้ม NCDSCREEN
2.เพิ่มการตรวจสอบการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปีงบประมาณ ถ้ายังให้บริการไม่ครบ(กำลังปรึกษาตัดการตรวจในบางรายการ)
จะแสดงข้อความ NCD CHECKLIST ในหน้าประวัติการรักษา และเมื่อกด <F5>จะแสดงราการที่เป็นเงื่อนไข(checklist)

_______ MitUtility for Mit-net8 (20/10/2554 ) ______
1 .แก้ Bug ส่งรายงาน OP 2555 เลือกส่งเป็น ICD9 อย่างเดียวจะขึ้น ERROR

______ VERSION 8.93 (20/10/2554)
1. เพิ่มบันทึกแฟ้ม NCDSCREEN
2.เพิ่มการตรวจสอบการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปีงบประมาณ ถ้ายังให้บริการไม่ครบ(กำลังปรึกษาตัดการตรวจในบางรายการ)
จะแสดงข้อความ NCD CHECKLIST ในหน้าประวัติการรักษา และเมื่อกด <F5>จะแสดงราการที่เป็นเงื่อนไข(checklist)

_______ MitUtility for Mit-net8 (3/09/2554 ) ______
1 .ส่งรายงาน 21 แฟ้ม สนย. และ PP OP 2555
และกำหนดให้มีสรุปการส่งออกเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่นจำนวนรายการที่ไม่ได้วินิจฉัยเป็นต้น

______ VERSION 8.93 (3/09/2554)
1. เพิ่มบันทึกเลขประชาชนและ HN สำหรับเจ้าหน้าที่(ใช้ส่งข้อมูลในแฟ้ม SERVICE)
2.การบันทึกสิทธิของผู้ป่วยชำระเงินเอง ในรหัส 09 เดิม(ชำระเงินเองเบิกได้ บันทึกรายละเอียดของสิทธิ)ปรับปรุงให้มีเมนู รหัสสิทธิ 5 หลัก สนย.
(เมนูนี้ สามารถนำรายการเข้าที่ 9.5.7 หรือแก้ไขข้อมูลเอง 9.5.6 ได้) ส่วนสิทธิอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงโดยตรง เช่น ชำระเงินเองใน mit-net คือ 00 ก็ให้กำหนดได้ในช่อง HCIS
(หัวข้อ 9.6 แก้ไขเมนู สิทธิการรักษา อาชีพ สัญชาติ) เป็น 9100 เช่นเดียวกัน อาชีพและสัญชาติ ให้กำหนดรหัส 4 หลักของ สนย. ในช่อง HCIS
3. กำหนดรหัส LAB สำหรับโรคเรื้อรัง(แฟ้ม LABFU) ในช่อง HCIS เป็น 01-13 ตามที่ สนย.กำหนด และสามารถกำหนดการตรวจจอประสาทตาในช่องนี้เป็น ER
4.สำหรับแฟ้ม CHRONICFU มีส่วนเพิ่มเติมคือตรวจเท้าและวัดรองเอว ให้บันทึกเป็นกิจกรรมได้ และกำหนดในช่อง HCIS เป็น EF และ EW
5. กำหนดให้ตรวจว่า กิจกรรมรหัส CERTxxx เป็นใบรับรองแพทย์จะไม่ต้องบันทึก ICD9CM แต่จะบันทึกรายละเอียดเพื่อพิมพ์เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมบนใบรับรองแพทย์
6 .สามารถกำหนดในช่องของ ICD9CMของกิจกรรมในตารางรายชื่อกิจกรรม เป็น 0000 เพื่อไม่ต้องถาม ICD9CM หรือรายละเอียดอื่นใดยกเว้นผู้ปฏิบัติและสถานที่ปฏิบัติเพื่อรายงาน
7.เมนูเลือกสิทธิที่กำหนดให้เลือกด้วยชื่อของสิทธินั้นๆ ตอนนี้สามารถเลิอกโดยกดเป็น รหัส ได้
8.ในการกำหนดค่า LAB ปกติถ้ากำหนดไว้แล้วเมื่อบันทึกค่าไม่เป็นตามที่กำหนดจะแสดงตัวหนังสือสีแดง สามารถกำหนดเป็นหน่วยวัดได้โดยใช้คำว่า UNIT นำหน้า เวลาแสดงผลจะได้ไม่เป็นสีแดง

______ VERSION 8.92(10/08/2554)
1. เพิ่มคำนวณผล creatinine clearance แสดงเป็น GFR: ไว้หลังผลแล็ป creatinine อีกหนึ่งค่า
ใช้สูตรคำนวณ 186 *( ผลแล็ป^-1.154) *( อายุ ^ -0.203 ) ถ้าเพศหญิงคูณด้วย 0.742
2. เพิ่มการยืนยันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบันทีกจำนวนและค่าบริการแล็ป แก้ปัญหาบันทึกผลตรวจลงในค่าบริการโดยบังเอิญ

______ VERSION 8.92(10/08/2554)
1. ระบบคำนวณผล creatinine clearance แสดงเป็น (CrCl : ) ไว้หลังผลแล็ป creatinine ( ต้องเพิ่มบรรทัด CREATININE ='รหัสแล็ป creatinine ของหน่วยงานท่านเอง' )
ใช้สูตรคำนวณ ( ((140 - อายุ)*น้ำหนัก)/(72*ผลแลป) ) ถ้าเพศชายคูณ 1 เพศหญิง 0.85
2. บันทึกรายการอัตโนมัติใหม่ สามารถกำหนดรายการแยกเพศได้ โดยกำหนด +m หรือ +f ไว้หลังแต่ละรายการ
ตัวอย่าง ที่สัตหีบ บันทึก แล็ปต่างด้าวเพศหญิงและชายต่างกัน แต่ค่าบริการอื่นๆ(เช่น SERV010 ค่าประกัน1900บาท)เหมือนกัน จึงกำหนดในคุณสมบัติสิทธิต่างด้าวดังนี้
              <F6>= L74320000+f;L74340000+m; SERV010;070200031;070200041;
          แบบพิมพ์ = LABOUR_P  (P_LABOUR เป็นแบบต้นฉบับที่อยู่ใน mit-net ถ้านำไปแก้ไขเองให้ใช้ชื่ออื่นแทนเช่น LABOUR_P เมื่อ compile แล้วก็มากำหนดที่นี่ให้ตรงกัน)
  โรงพยาบาลหลัก = 10825            (อย่าลืมแก้เป็นของตนเองนะครับ)
            วันที่เริ่ม = date()
      วันที่หมดอายุ = 14/06/2555      (ของปีที่ออกบัตร 2554)
          บัตรเลขที่ = P_ID
3. โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวใหม่ (P_LABOUR)

_______ MitUtility for Mit-net8 (10/08/2554 ) ______
1 .แก้ไขระบบการพิมพ์บัตรสิทธิ สามารถเลือกการพิมพ์ได้ง่ายขึ้นและสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้ ซึ่งของเก่าเมื่อยกเลิกการพิมพ์ระบบจะบันทึกว่าพิมพ์แล้ว
2.แก้ไขรายงานโดยกำหนดเงื่อนไขใหม่แล้ว

______ VERSION 8.92(12/07/2554)
1.ระบบเตือว่ามีการแก้ไขหรือเพิ่มรายการยาหลัีงจากพิมพ์ใบสั่งยาแล้ว เพื่อป้องกันผู้ป่วยได้ยาไม่ครบจะเตือน เมื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ p เข้าดูรายการยาหน้าสั่งยา, หรือ กด F9 ขณะที่รอ HN
2.เพิ่มตัวแปรเลขที่เตียงในการพิมพ์สติกเกอร์ยา

_______ MitUtility for Mit-net8 (12/07/2554 ) ______
1 .รายงานการใช้ยาผู้ป่วยนอก/ใน แยกสิทธิ
2.ระบบแล็ปเครือข่ายปรับปรุงการส่งแฟ้มให้ ส่งผ่าน FTP
3.การ activate menu ด้วยบริเวณขอบจอดด้านขวา ลดความสูงลงป้องกันการ activate โดยไม่ตั้งใจ

_______ MitUtility for Mit-net8 (02/06 /2554 ) ______
1 .พิมพ์ใบ MAR สำหรับผู้ป่วยใน
2.ระบบแล็ปเครือข่ายปรับปรุงการส่งแฟ้มให้มีการตรวจสอบ HASH ในการส่งผ่าน internet (X:\labs) ป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล
ปกติโปรแกรมจะบันทึกการลงทะเบียนตามวันที่รับเข้าถ้าวันเดียวกันจะไม่สามารถรับซ้ำได้อยู่แล้ว แต่ถ้าไปเผลอรับคนละวันจะซ้ำได้ ทำให้ผิดพลาดได้
จึงปรับปรุงให้สามารถรับข้อมูลโดยกำหนดวันที่รับเข้าได้ด้วย และเพิ่มความสามารถในการเลือกลบรายการที่นำเข้าไปแล้วได้ ทั้งนี้รายการดังกล่าวต้องยังไม่ผ่านการเงิน

_______ MitUtility for Mit-net8 (20/04 /2554 ) ______
1 .ปรับปรุงการทำงานเล็กน้อย เพื่อให้ใช้ได้บน window7

_______ VERSION 8.92(20/04/2554)
1.สามารถทำงานได้บน Window7 32bits
2.เพิ่มตัวแปรเลขที่เตียงในการพิมพ์สติกเกอร์ยา

_______ VERSION 8.91(31/03/2554)
1.เมื่อกำหนด ABOTEST ในแฟ้ม Variable.txt แล้วในกรณีที่ไม่ได้บันทึก กรุ๊ปเลือดไว้ในหน้าประวัติทั่วไป โปรแกรมจะตรวจว่าเคยมีผลตรวจ
กรุ๊ปเลือดในหน้า LAB หรือไม่และจะนำผลมาบันทึกให้เลย

______ VERSION 8.91(31/03/2554)
1.มี Log การแจ้งให้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลของแฟ้มผู้ป่วยกับแฟ้มประชากรที่ไม่ตรงกัน และ LOG แสดงการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้ตรงกัน
2 .กำหนดตัวแปรใน HomeDir \Variable.txt หรือ System Dir\Variable.txt เพื่อกำหนดให้โปรแกรมบันทึก กรุ๊ปเลือดจากค่า LAB ได้
เช่นของเดิมเคยใช้ sugar = "L01010101" ก็เพิ่มบรรทัด ABOTEST = 'L600010,L600011,L600012' (ที่สัตหีบมีการตรวจ 3 วิธี)
เมื่อมีการบันทึกผลในรายการที่กำหนดข้างต้นและ APPROVED ก็จะบันทึกกรุ๊ปเลือดให้ทันที
_______ MitUtility for Mit-net8 (31/03/2554 ) ______
1 .แก้ไขเมนูแก้ไขรายการบันทึกการเงินใหม่
2 .ระบบรับผลตรวจทางพยาธิวิทยาแบบเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน สามารถกำหนดให้เป็นแบบนำเข้าอัตโนมัติ เมื่อ รพ.ตอบผลตรวจเลือดให้ PCU ผ่านระบบ internet ที่ PCU จะนำเข้าทันที
(ใช้ โปรแกรม netdrive สร้าง drive x:\labs เป็นจุดรับส่งข้อมูล)
3 .ในระบบบัญชียาสามารถส่งออกรายการ และเลือกนำเข้าเป็นประเภทตามต้องการเช่น เฉพาะ LAB,ยา เพื่อปรับปรุงรายการระหว่าง รพ.กับ PCU ให้ตรงกัน สำคัญมากในการส่งข้อมูล LAB
4.เพิ่มตัวแปร DOS_BED แสดงเลขที่เตียงในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ยาแบบ UTL (จำไม่ได้ใครขอมา)

______ VERSION 8.90(09/03/2554)
1.แก้ไขการบันทึกกิจกรรมที่มีรหัส ICD9CM แล้วปี พศ.เกินไป 543 ปี เพิ่มบรรทัดแสดงกรณีที่มีรายการในชุดกิจกรรมซ้ำกับที่บันทึกอยู่แล้ว
_______ MitUtility for Mit-net8 (09/03/2554 ) ______
1 .แก้ไขให้ส่งข้อมูลกิจกรรมรหัส ICD9cm ที่ขึ้นต้นด้วย 99 ยกเว้น 999 และ 9999
2 .เพิ่มหัวข้อรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา (ที่สัตหีบ ใช้ติดตามผลการรักษาผู้ป่วย DM)

_______ MitUtility for Mit-net8 (15/02/2554 ) ______
1 .แก้ไขให้ไม่นำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม .XML op & pp ที่ download จาก สปสช. ที่ error เกิดจากการส่งข้อมูลซ้ำ (code= 9299)
2 .รายงานการเงิน งานค้างชำระ เพิ่มหัวข้อสิทธิที่แจ้งหรือใช้ในครั้งนั้นๆ และจุดที่บันทึกข้อมูลที่ทำให้ค้างชำระ

_______ MitUtility for Mit-net8 (15/02/2554 ) ______
1 .สามารถนำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม .XML op & pp ที่ download จาก สปสช.

_______ MitUtility for Mit-net8 (04/02/2554 ) ______
1 .เพิ่มรายงานการเงิน ให้มีรายงานค้างชำระ สำหรับตรวจสอบการบันทึกรายได้ของโรงพยาบาล และสามารถใช้ประมวลผลรายงานต่างด้าวค้างชำระได้ด้วย

_______ VERSION 8.90(04/02/2554)
1.ปรับปรุงการแสดงบัตรต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ให้มีเมนูตัวเลือกจากบัตรที่กำหนดไว้แล้ว(จากโปรแกรมนี้ทำให้ทราบว่าเดิมมีการกำหนดไว้มั่วมากๆ เป็นที่มาของการปรับปรุงข้อต่อไป)
2.ให้การกำหนดประเภทบัตรเพิ่มใหม่ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ S หรือ C เท่านั้นป้องการเพิ่มโดยไม่ตั้งใจ และ สามารถลบบัตรประเภทหนึ่งๆทั้งหมดได้ในครั้งเดียวโดย Ctrl+Del

_______ VERSION 8.90(05/01/2554)
1.ปรับปรุงการทำงานบางส่วน

_______ MitUtility for Mit-net8 (05/01/2554 ) ______
1 .แก้ไข
หมวดเงินการส่งข้อมูล CSMBS รหัส' SERVxxx' จากเดิมส่งออกบรรทัดที่ 9 เป็นบรรทัดที่ 12

_______ MitUtility for Mit-net8 (27/12/2553 ) ______
1 .แก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลจาก LOG ที่สร้างขึ้นจากการส่งครั้งก่อนหน้า
(LOG\SERVICE.TXT )มีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ผ่านการเงินที่ได้ส่งไปแล้วทำให้ส่งออกซ้ำ
ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องนำเข้าเพราะโปรแกรมได้จัดเก็บไว้แล้วอัตโนมัติ แต่อาจจำเป็นต้องนำเข้า่ กรณีที่หลังจากส่งข้อมูลให้ สปสช.แล้วมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและส่งออกไปอีกครั้ง ข้อมูลที่เก็บlogไว้ก็จะหายไป
ถ้าต้องการจะส่งข้อมูลดังกล่าวซ้ำใหม่อีกครั้งก็จะไม่สามารถทำได้ จึงต้องนำเข้าข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจใหม่อีกครั้ง

_______ MitUtility for Mit-net8 (22/12/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม และOP PP package
สามารถเลือกส่งเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจ เป็นข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ได้ส่ง สปสช.ไปแล้วเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจแล้วซ้ำอีก
โดยโปรแกรมversionนี้จะเก็บ LOG ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจจากโปรแกรมเอง(เฉพาะที่ service ไม่ผ่านเพราะในกรณีที่ไม่ผ่านเรื่องยาหรือกิจกรรมยังไม่รู้จะส่งอย่างไรจึงไม่ถือว่าซ้ำ
ถ้าส่งแต่ drug หรือ proced ก็คงหาข้อมูลอ้างอิง service ไม่เจอ ถ้าส่ง service ก็ซ้ำแน่ๆ) สามารถนำเข้าข้อมูลจาก ...\outbox\log\service.txt ที่เคยส่งออกไว้ในversionก่อนหน้าได้(ไม่ได้เก็บ LOG ไว้อัตโนมัติ)
และยังสามารถนำเข้าข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจ จากหน้าเวปของ สปสช.น่าจะมีให้ download ในอนาคตอันใกล้แต่ตอนนี้ยังไม่มี แต่สามารถนำข้อมูลจากเวปมาใช้ได้โดย

เข้าไปที่หน้าเวปรายงานผลการตรวจ click ที่ช่องไม่ผ่าน ของแฟ้ม service ในส่วนของ OP และ ANC,MCH,PP,FP,EPI ในส่วนของ PP หลังจาก click แล้วหน้าเวปจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่ตรวจไม่ผ่าน
หน้าละ 50 รายการให้ click เมาส์ค้างไว้เลือกข้อมูลเฉพาะส่วนรายละเอียดเท่านั้น click ขวาเลือก copy จากนั้นก็เปิด NOTEPAD แล้วpaste ข้อมูลลงไป จากนั้นก็จัดการบันทึกแฟ้มเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่นามสกุลเป็น .txt
ตัวอย่างแฟ้มที่หมอสร้าง ชื่อ error.txt จะมีข้อมูลข้างในประมาณนี้

1 OP 10825 003549 3311000513736 005 ส.. ส..... 2010100116560072 01/10/2553 10825 2000 06 - - - - PE9200,OP9230
2 OP 10825 127351 3141200182662 005 ร.... ป.... 2010100110182535 01/10/2553 - - - - - - - PE9200,OP9230
3 OP 10825 047849 3200900329826 005 จ.... พ... 2010100110198364 01/10/2553 10825 2000 06 - + - - PE9200,OP9230
ไปที่เมนูหลักของ mitutility ที่หัวข้อ ข้อมูลประชากร จะมีเมนู นำเข้าข้อมูล PP,OP ที่ไม่ผ่านการตรวจ เลือกแฟ้มที่สร้างขึ้นมาข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าเป็นฐานอ้างอิงในการส่งข้อมูลแก้ไขต่อไป
ตอนนี้ดูลำบากหน่อยแต่ก็ดีกว่าทำไม่ได้ รอความกรุณาจาก สปสช.ต่อไปก่อน เมื่อมีให้ download หมอจะทำตัวนำเข้าให้ครับ

_______ MitUtility for Mit-net8 (20/12/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม และOP package
แฟ้ม service ช่องค่าบริการรวมและที่ชำระเงินสดให้รองรับมากกว่า 7,2 แก้ไขส่วนนี้ในแฟ้ม proced ก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้แก้ในแฟ้ม SERVICE
จึงยังมีปัญหาในรายที่ค่าบริการเกิน 9999.99 บาท

_______ VERSION 8.90(19/12/2553 )
1.บังคับให้บันทึกรหัสสถานที่ REFER และยืนยันในกรณีที่บันทึกด้วยรหัสที่ไม่มีในรายการตัวเลือกลดปัญหาบันทึกข้อมูลผิดพลาด
2.สามารถออกเลขประชาชนสำหรับต่างด้าว ด้วยปุ่ม <INS> โดยโปรแกรมจะสร้างขึ้นโดยนำด้วย 0 ตามด้วย HN 9หลักและเลขที่สุ่มให้อีก3 ตัวจะได้ไม่เป็นปัญหาถ้าเปลี่ยน HN

_______ MitUtility for 8 (14/12/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม และOP package ในรายการยาที่บันทึกซ้ำ
จะส่งข้อมูลโดยรวมมูลค่าราคาทุนและจำนวนแล้วส่งเป็นรายการเดียวลดข้อผิดพลาดเรื่องข้อมูลซ้ำ
และตัดการส่งข้อมูลที่ไม่มีวินิจฉัยออก แต่จะมี LOG error ใน outbox\LOG\F......(ตามชุดข้อมูลที่ส่ง)\service.txt และ diag.txt สำหรับการส่งออกแฟ้มอื่นๆก็จะมีแฟ้มแสดงข้อผิดพลาดเช่นเดียวกัน

_______ VERSION 8.90(15/12/2553 )
1.เพิ่มหัวข้อบันทึกสถานะบุคคลรหัส 5.ไม่มีที่พักอาศัย (เวลาส่ง18 แฟ้มตามมาตรฐานของ สนย.จะเป็นรหัส 0 )

_______ MitUtility for 8 (14/12/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม และOP package ในรายการหัตถการที่บันทึกซ้ำ
จะส่งข้อมูลโดยรวมมูลค่าแล้วส่งเป็นรายการเดียวลดข้อผิดพลาดเรื่องข้อมูลซ้ำ เช่น อุดฟัน 2 ซี่รหัส ICD9CM เดียวกัน
และแก้ไขให้ส่งมูลค่าบริการได้มากกว่า 9999.99 ของเดิมพบปัญหาถ้ามากกว่าจะทำให้จุดทศนิยมไม่ครบ 2 หลักมีปัญหากับการตรวจสอบ

_______ VERSION 8.90(30/11/2553 )
1.เพิ่มความสามารถใช้ AUTO CAPSLOCK ที่หายไปสำหรับ MINDY2(บน WinXP) ต้องใช้ร่วมกับ THAI.EXE version 6 อยู่ใน LIBRARY ครับ
ดังนั้นนอกจาก EXE.zip แล้วต้อง D/L LIBRARY.zip ด้วย และถ้ายังไม่ Up-version Utility(version 29/11/2553 THAI.EXE ยังเป็น version 5 อยู่)
ให้ copy LIBRARY\THAI.EXE ไปใช้แทนตัวเดิมที่ C:\MIT_UTIL\FONTS ครับ

_______ VERSION 8.90(29/11/2553 )
1.แก้ไขข้อผิดพลาด พิมพ์ใบสั่งยาเป็น ***แพ้ยา**ทุกราย

_______ MitUtility for 8 (29/11/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม OP และ PP ให้
รองรับระบบการส่งข้อมูล Pcu ในโรงพยา่บาลรหัสเดียวกับโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลชุดเดียวกันได้โดยผู้ป่วยที่รับบริการที่ PCU จะได้ระหัส 015xx
โดยสามารกำหนดจุดบริการที่เป็น Pcu ในโรงพยา่บาลได้มากกว่า1 จะได้รหัส xx เป็น 01- 99


_______ VERSION 8.90(25/11/2553 )
1.แก้ไขโครงสร้างแฟ้มแฟ้ม H_SERV.DBF เเพิ่ม FIELD ชื่อ EQ เพื่อบันทึกสิทธิหรืองานที่กำหนดด้วยหน่วยบริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องให้บริการหลายแผนกและแต่ละแผนกมีวิธีทำงานหรือสิทธิต่างกัน โปรแกรมจะเพิ่มสิทธิให้ผู้ใช้ตามที่กำหนดในหน่วยบริการ
2 สามารถแก้ไขรหัส PCU ที่แสดงหน้าประวัติของผู้ป่วยได้ ด้วย <CTRL+F12>
3.แก้ไขให้เก็บ LOG ERROR ไว้เพียงประมาณ 500 รายการ ป้องกันการขาดการดูแลทำให้แฟ้มใหญ่เกินไป
4.สามารถแสดงรหัสและรายละเอียดกิจกรรม จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน้าการรักษาด้วย Ctrl+Ins ทำให้รู้ว่าเลือกมาจากเมนูข้อใด
5.แก้ไขข้อมูลซ้ำหรือหายไปเมื่อกำหนดเลขประชาชนเป็น 99 ไว้แล้ว ต่อมานำข้อมูลเข้าด้วยระบบแฟ้มข้อมูลและมีเลขประชาชนถูกต้อง

_______ MitUtility for 8 (25/11/2553 ) ______
1 .ปรับปรุงการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม OP และ PP ให้ตรวจด้วย
โปแกรมOPPP NHSO 2554 ได้ (OP,PP person ผ่าน100% แต่ 18 แฟ้มมีแจ้งว่าไม่ผ่าน
เพราะไม่สามารเชื่อมโยงกับแฟ้มบริการได้ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเชื่อมโยงกับ 6 แฟ้มที่ไม่ได้ตรวจ เช่น DEATH,WOMAN เลยไม่แก้ไข)

_______ MitUtility for 8 (9/11/2553 ) ______
1 ..
แก้ไขปัญหารับข้อมูลจาก VR.txt แล้ว hospmain ผิดปกติ
2 .แก้ไขปัญหาระบบบันทึกยาผู้ป่วยในใส่จำนวนยาได้แค่ 4 ตัวอักษรเป็น 6 ตัวอักษร
3 .แก้ไขปัญหาส่งข้อมูล 18 แฟ้มเลือกส่ง person ทั้งหมดจะค้างในบางครั้ง( ตามเงื่อนไข สปสช.ปกติต้องเลือกให้ส่งเฉพาะที่มีการอ้างอิงจากแฟ้มอื่นถ้าส่งทั้งหมดจะถูกตัดคะแนน )
4 ส่งข้อมูล 18 แฟ้มเลือกส่ง ICD10TM แต่ไม่ได้กำหนดระหัสในกิจกรรมจะส่ง ICD9CM แทน
5 เพิ่มตัวแปร dos_allergy เป็น logic ถ้าค่าเป็น .T. แสดงว่าผู้ป่วยแพ้ยา

_______ MitUtility for 8 (8/10/2553 ) ______
1 .
แก้ไขพิมพ์สติกเกอร์ยาบรรทัด comment(2 บรรทัดล่าง) พิมพ์ข้อมูลไม่หมด

_______ MitUtility for 8 (7/10/2553 ) ______
1 .
แก้ไขระบบรายงาน PP Package

_______ VERSION 8.80 (6/10/2553 )
1.แก้ไขโครงสร้างแฟ้ม ในส่วน PUBLIC เพื่อรองรับระบบรายงาน 18 แฟ้ม ใหม่

_______ MitUtility for 8 (6/10/2553 ) ______
1 .
ระบบรายงาน 18 แฟ้ม ใหม่ สามารถส่ง 12 แฟ้ม,18แฟ้ม,OP Package,PP Package ตามเงื่อนไข สปสช. และ สนย.

2.ระบบยาผู้ป่วยในเพิ่มความสามารถ พิมพ์ DRUG PROFILE ,ตรวจการสั่งยาซ้ำและแพ้ยา
3 .ระบบรายงานแพทย์แผนไทยปรับปรุงใหม่แก้ไขปัญหาส่งไปแล้วข้อมูลไม่เข้าระบบ ตอนนี้สามารส่งได้แล้ว สำหรับการส่งครั้งแรก ต้องทราบว่าเดิมส่งข้อมูลไปแล้วถึง ลำดับ(VID)ที่เท่าไร โปรแกรมจะถามในครั้งแรกนี้เท่านั้นต่อไปโปรแกรมจะสามารถกำหนดเอง


_______ VERSION 8.72(2/09/2553 )
1.สามารถทำข้อมูล visit ปกติ ไปเป็นข้อมูลวันนัด ประโยชน์เช่นกรณีที่เลื่อนนัดมาเป็นวันปัจจุบันโดยไม่ได้ตั้งใจ(ไม่ตั้งใจทำงานหรืออะไรก็ตาม)
2.สามารถกำหนดส่วนประกอบของยาที่เป็นยาร่วม ประโยชน์เพื่อตรวจการแพ้ยาในส่วนประกอบนั้นๆ เช่น ยารหัส 123456789 เป็นยาร่วมประกอบด้วยยา 3 ชนิดคือยารหัส 111111000,ยารหัส 222222010 และยารหัส 333333010
กำหนดที่คุณสมบัติยา เติมคำว่า ส่วนประกอบ111111;222222;333333;

_______ VERSION 8.70 (24/08/2553 )
1.ใช้รหัสภาษาไทยเป็น AXTHA ได้ทั้ง FULL SCREEN และ MINDY2


_______ MitUtility for 8 ( 24/08/2553 ) ______
1 .เพิ่มรายงาน แพทย์แผนไทย ในรายงานเวชสถิติอื่นๆ โดยส่งออกเป็นแฟ้ม .csv จากผู้ป่วยที่ diag เป็น ICD10 รหัส U
2 .ในการส่ง 18 แฟ้ม เพิ่มการตรวจ ICD10 ในแฟ้ม DIAG
3 .ในการพิมพ็ STICKER ผู้ป่วยในเพิ่มเลขที่เตียงต่อจากชื่อ ward และวันที่ให้ออก พศ.ด้วย

_______ VERSION 8.70 (06/08/2553 )
1.เพิ่ม Function สำหรับหาค่า vital sign ในครั้งที่กำหนดชื่อ VITALSIG(HN,DATE,TIME,LAST) โดยตอบกลับเป็นตัวหนังสือยาว 80 ตัวอักษร
2.ปรับแต่งระบบ Lock ข้อมูล คาดหวังเพื่อลดปัญหา RECORD NOT AVAILABLE
update 16.30 น.
3.เพิ่มระดับสิทธิของยาให้มีระดับ U เพื่อใช้กับสิทธิ 1- 4 และ 9 จะไม่สามารถใช้กับระดับสิทธ 5-8 (ฟรีได้ เบิกไม่ได้)
4.เพิ่มระดับสิทธิของเจ้าหน้าที่ให้มีระดับ U เพื่อใช้แก้ไขชื่อบนแฟ้มประชากรกรณีที่ชื่อบนแฟ้มผู้ป่วยกับแฟ้มประชากรไม่ตรงกัน

_______ MitUtility for 8 ( 02/08/2553 ) ______
1 .แก้ไขการพิมพ์ sticker(ระบบ UTL) เปล่าออกมา 1 ดวงกรณีสั่งพิมพ์แต่ไม่มีรายการยา
2 .เพิ่ม header ในการส่ง 18 แฟ้ม สปสช.
3 .เพิ่มตัวแปร DOS_ADDR1,DOS_ADDR2 แสดงที่อยู่ผู้ป่วยในการพิมพ์ใบสั่งยา

_______ VERSION 8.70 (02/08/2553 )
1.แก้ BUG ไม่พิมพ์ใบรับรองแพทย์แบบใช้ LPT
2.ระบบป้องกันการขยายขนาดแฟ้มเกิน 2 gig.

_______ MitUtility for 8 ( 29/07/2553 ) ______
1 .แก้ไขการพิมพ์ sticker ระบบ UTL พิมพ์ออกมาแม้กำหนดว่าไม่พิมพ์
2 .D_LIST.LBX ใหม่
_______ VERSION 8.70 (29/07/2553 )
1.ปรับระยะเวลารอพิมพ์ในกรณีที่พิมพ์ต่อเนื่องจำนวนมากแล้วแจ้งเป็นเครื่องพิมพ์ไม่พร้อม เช่นที่ห้องยา

_______ MitUtility for 8 ( 23/07/2553 ) ______
1 .เพิ่ม Profile Sheet สั่งยาผู้ป่วยใน
2 .เพิ่มการพิมพ์รายการยาแบบ UTL ด้วยแบบพิมพ์ D_LIST.LBX
3.แก้ BUG พิมพ์ sticker แบบ UTL ให้จำนวนดวงเท่ากับจำนวนยาที่สั่ง
4.Profile Sheet สามารถกำหนดจำนวนวันที่แสดงแต่ละหน้าได้ และมีปุ่ม เคลื่อนที่เร็วให้ใช้สะดวกขึ้น
5.แก้ BUG Lhandl

_______ VERSION 8.70 (23/07/2553 )
1.ปรับโครงสร้าง i_order.dbf เพื่อรองรับระบบระบายสีเมนูเพื่อเตือนที่ รายชื่อผู้ป่วย ที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
2 .เพิ่มการพิมพ์รายการยา (F2) ที่หน้าสั่งยา ด้วยแบบพิมพ์ P_DLIST.PRG หรือพิมพ์แบบ UTL ด้วย D_LIST.LBX
3.เตือนเมื่อใช้กับ utility version เก่ากว่าสำหรับ windowXP


_______ VERSION 8.60 (19/07/2553 )
1.ปรับโครงสร้าง i_order.dbf เพื่อรองรับระบบบันทึกผู้ป่วยในให้สามารถบันทึก TX.NOTE หรือ NOTE และการจัดเรียง index เพื่อรองรับใบสั่งยาที่แสดงประเภทการสั่งยา
2 .สรุปการสนัสนุนการพิมพ์แบบ UTL ดังนี้
- ใบสั่งยา
- ใบ แลป
- ใบ นัด (1-2)
- ใบ รับรองแพทย์ ป่วย/ปกติ
- สติ๊กเกอร์ติดซองยา
- สติ๊กเกอร์ติดชาร์ตผู้ป่วยใน
สามารถนำแบบพิมพ์ไปแก้ไขแล้ววางไว้ที่ Home (เช่น H:\ )หรือ System(เช่น G:\HOSPITAL) ใช้งานได้ทันที
ในแต่ละแบบพิมพ์ถ้าต้องการตัวแปรใดหรือข้อมูลใดเพิ่มสามารแจ้งได้ที่ ทพ.สุมิตร ธรรมาภิมุข
3. วิธีการกำหนดตัวแปรใหม่ๆ ไว้ใน HomeDir \Variable.txt เพื่อสะดวกในการกำหนดการทำงานของโปรแกรม
เช่น sugar = "L01010101"
เพื่อกำหนดรหัสตรวจเลือดเบาหวาน ไว้ใช้ในกรณีต้องการพิมพ์ผลเลือดเบาหวานบนหน้าใบสั่งยา เป็นต้น
ต่อไปถ้าต้องใช้ตัวแปรค่าอะไรก็สามารกำหนดไว้ที่แฟ้มนี้ได้เลย

_______ MitUtility for 8 ( 12/07/2553 ) ______
1 .เพิ่ม Profile Sheet สั่งยาผู้ป่วยใน
2 .เพิ่มตัวแปรในใบสั่งยา โดยมีตัวแปรดังนี้
DOS_ORDERNO : เลขที่ใบสั่งยา
DOS_PRINT : พิมพ์ซ้ำ
DOS_HN
DOS_DATE
DOS_TIME :
DOS_OPD : ผู้ป่วยนอกจะมีค่า X
DOS_IPD : ผู้ป่วยในจะมีค่า X
DOS_INWARD : อยู่ที่แผนก
DOS_SND : ส่งมาจาก
DOS_NAME : ชื่อ-นามสกุล
DOS_AGE : อายุ
DOS_OCCU : อาชีพ
DOS_IDNO : เลขประชาชน
DOS_RIG : บัตรสิทธิ
DOS_CEXPD : วันหมดอายุบัตร
DOS_REM : ข้อระวัง
DOS_T : อุณหภูมิ
DOS_P : การเต้นหัวใจ
DOS_R : หายใจ
DOS_BP : ความดัน
DOS_HT :ส่วนสูง
DOS_WT :น้ำหนัก
DOS_DX : วินิจฉัยภาษาไทย
DOS_FBS : ผลเลือดเบาหวาน
DOS_DOC : แพทย์ผู้รับผิดชอบ
DOS_COPY : สำเนา
DOS_INFADDR : ที่อยู่ผู้แจ้ง
DOS_CREDIT : ค้างชำระยกมา
DOS_SUMDAY : ยอดวันนี้
DOS_TOTAL : รวม
DOS_CASH : จ่ายสด
DOS_FREE : ใช้สิทธิ
ส่วนเนื้อหารายการยาหรือกิจกรรม
DOS_Rc : รหัสกิจกรรม cscd
DOS_Data1: ชื่อยาหรือกิจกรรม
DOS_Data2 :
DOS_DATA3 :
DOS_DATA4 :
DOS_DATA5 :
3 .เพิ่มตัวแปรในใบสั่งยา โดยมีตัวแปรดังนี้
DOS_HN
DOS_DATE
DOS_NAME : ชื่อ-นามสกุล
DOS_AMOUNT: AN
DOS_DRUG: สิทธิ
DOS_Data1: อายุ
DOS_Data2 : ward+เตียง
DOS_Data3 : แพทย์
DOS_Data4 : วินิจฉัย
DOS_Data5 : เลขประชาชน
ตัวแปรอาจไม่สื่อแต่เพื่อใช้ cursor เดียวกันเพื่อประโยชน์ของโปรแกรมครับ

_______ VERSION 8.50 (09/07/2553 )
1.สามารถสั่งพิมพ์ใบรับรองแพทย์ โดยสั่งให้ Mit-Utility ทำงานพิมพ์ทั้งหมด
2 .สามารถสั่งพิมพ์ใบ LAB โดยสั่งให้ Mit-Utility ทำงานพิมพ์ทั้งหมด แบบ A4

_______ VERSION 8.50 (30/06/2553 )
1.แก้ไขปัญหาไม่บันทึก ICD10 ในการลงบันทึกนัดครั้งแรกทำให้ต้องทำซ้ำ.
2.แก้ไขให้สามารถลบสิทธิของผู้ป่วยที่ไม่มีในรายการเมนู(ยกเลิก) แต่่บันทึกไว้แล้วและไม่มีการใชสิทธินี้
3.เพิ่มระบบการสั่งพิมพ์งานให้ MitUtility เป็นตัวประมวลผลและพิมพ์ โดยงานพิมพ์ทั้งหมดจะเกิดที่ด้าน MitUtility
(ขณะนี้ มีงานพิมพ์ใบสั่งยา และ สติ๊กเกอร์ยา) เพียงกำหนดใน PORT เป็น UTLx (x=1,2,3,4)
4.เพิ่มช่องบันทึกรหัส ICD10TM สำหรับกิจกรรม
5.สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยในสามารถบันทึกหรือไม่บันทึกจำนวนที่สั่งพิมพ์แต่ละครั้งได้ ระบุตอนที่สั่งพิมพ์ได้เลยครับ
6.ระบบจะแสดง GA ถ้ามีบันทึกการตั้งครรภ์
7.บันทึกความพิการใหม่มีหัวข้อเพิ่มเติมตามที่ สปสช.กำหนด
8.สามารถลบบันทึกแฟ้มอนามัยมารดาได้โดย Ctrl+Del

_______ MitUtility for 8 ( 30/06/2553 ) ______
1 .ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สามารถเลือกส่งรหัสกิจกรรมเป็น ICD10TM หรือ ICD9CM ได้ ตอนนี้ใช้การ mappingต้องกำหนดในรายละเอียดของกิจกรรมเองครับ
2 .ระบบสั่งยาผู้ป่วยใน
3 .Mindy2 ลดการใช้ CPU และ RAM และจะบันทึกตำแหน่งหน้าจอสุดท้ายก่อนออกจาก MitUtility
4 . กำหนดแบบพิมพ์ต่างๆใหม่ ใช้ชื่อสั้นลง เพื่อสามารวางแบบพิมพ์นั้นๆใน Directory ระบบงานได้(กรณีที่ยังใช้ netware3.12)
ท่านสามารถนำแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ใน Directory ..\PRG & FORM ไปแก้ไขตามต้องการแล้วนำมาวางไว้ที่ Home Directory หรือ Directory ระบบงาน
ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อโปรแกรมจะทำงานด้วยแบบพิมพ์ชื่อนี้ที่อยู่ใน Home Directory > Directory ระบบงาน > โปรแกรมภายใน ตามลำดับเช่นเดียวกับ Mit-Net
5 .ค้นรายงานด้วยการกำหนดเงื่อนไข เพิ่มหัวข้อประเภทความพิการ
6 .หน้า 18 แฟ้ม มีรายงานเกี่ยวกับ 18 แฟ้ม(ตอนนี้มีเรื่องเดียว)
7.หน้า 18 แฟ้ม มีระบบรายงานการส่งข้อมูลเก็บไว้สามารถเรียกมาส่งใหม่ได้

______ MitUtility for 8 ( 19/05/2553 ) ______
1 . เพิ่มระบบสั่งยาผู้ป่วยใน  
2 . การรับข้อมูลจาก LIS สามารถรับซ้ำเพื่อแก้ไขข้อมูลเดิมได้

______ VERSION 8.50 (16/06/2553 )
1.ปรับเวลาในโปรแกรมให้ตรงความจริง กรณีที่ใช้บน windows แล้วเข้า sleep mode ทำให้เวลาช้าลง
2.ไม่แสดงนาฬิกาในกรณีที่ ทำงานบนระบบ windows เพื่อลดการใช้งาน CPU และปรับการทำงานให้ใช้ RAM น้อยลงตามที่ควรจะเป็น

_______ MitUtility for 8 ( 19/05/2553 ) ______
1 .แก้ไขการส่งข้อมูล 18แฟ้ม ส่วน MCH ให้ส่งเฉพาะที่ มีบันทึกวันสิ้นสุดการตั้งครรภ์แล้ว
    มีปุ่มสำหรับ เปิดการติดต่อกับเวปไซด์ของ สปสช.และบันทึกแฟ้มที่เคยส่งออกสามารถนำกลับมาส่งใหม่ได้
2 .ระบบบัญชียา สามารถส่งออกข้อมูลบัญชียาได้ทั้งรายการยา,กิจกรรมและแล็ป เพื่อปรับปรุงข้อมูลของ PCU ในเครือข่าย

_______ MitUtility for 8 ( 23/04/2553 ) ______
1 .เพิ่มแบบพิมพ์สติกเกอร์ติดชาร์ตผู้ป่วยใน ด้วย label,barcode printer ทาง Mit-utilty (download  แบบพิมพ์ได้
ฝั่ง mit-net ใช้ P_I-BAN.FXP ฝั่ง mit-utility มี label ชื่อ IPT_BANNER อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าแบบไม่เหมือนก็ D/L ไปแก้ไฃได้เอง
2 .แก้ไขรายงาน READMIT กำหนดช่วงวันสำหรับตรวจได้ตามต้องการ
3 .เพิ่มการบันทึกรายงานการส่ง 18 แฟ้มหรือ 12+8 แฟ้ม สามารถเรียกดูหรือส่งซ้ำได้

_______ MitUtility for 8 ( 29/03/2553 ) ______
1 .แก้ไขรายงานบันทึกการเงินตามคาบเวลาตัดยอด ปัญหาไม่แสดงรายการช่วงเวลาที่เพิ่งตัดยอดและยังไม่มีการบันทึกการเงินรายต่อไป
2 .เพิ่มการรายงาน 18 แฟ้มสามารถเลือกส่ง person,card,home เฉพาะที่มีการอ้างถึงจากฐานข้อมูลอื่น ไม่ต้องส่งใหม่หมดทุกราย

______ VERSION 8.40 (29/03/2553 )
1.แก้ไขรายงานบันทึกการเงินตามคาบเวลาตัดยอด ปัญหาไม่แสดงรายการช่วงเวลาที่เพิ่งตัดยอดและยังไม่มีการบันทึกการเงินรายต่อไป
2.แก้ไขให้สามารถบันทึก วินิจฉัย B24 ได้ในรายที่เป็นผู้ป่วยนอก

 _______ MitUtility for 8 ( 19/03/2553 ) ______
1 .แก้ไขการสร้างเงื่อนไขด้วยแผนกที่รับบริการ แล้วเกิด error
2 .เพิ่มหัวข้อการสูบบุหรี่ ในรายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข
3 .แก้ปัญหาส่ง F12_.....zip ผ่านทาง web แล้วแจ้งว่าไม่พบแฟ้มที่กำหนด และในแฟ้ม INS ส่งเลขประชาชนแทนเลขที่บัตร

______ VERSION 8.40 (24/02/2553 )
1.แก้ไขฐานบันทึกข้อมูล 18 แฟ้มตามมาตรฐาน สนย. และ สปสช.
2.แก้ไขการบันทึกแฟ้ม PP สัมพันธ์กับกิจกรรมที่มีรหัส HCIS เป็น 'B'
แฟ้ม MCH ผลสิ้นสุดการตั้งครรภ์และสถานที่คลอด สามารถใช้เมนูช่วยได้
3.การส่งข้อมูลให้ LIS.สามารกำหนดเป็น drive L: เพียงแค่ map drive L: ไว้ให้ หรือกำหนดการ map drive เป็นคำสั่งใน batch file ชื่อ c:\mit_temp\request.bat
(เพื่อป้องกันเวลาที่แม็ปไว้แล้วหลุดไป แล้วโปรแกรมจะส่งไปที่ c:\mit_temp\request แต่ user ไม่ทราบทำให้ข้อมูลไม่ถึง LIS. )
4.แก้ไขบันทึกส่งตรวจ LAB ซ้ำแล้วรายการซ้อนกันดูไม่รู้เรื่องเป็นให้แยกชุดชัดเจน
5.การบันทึกนัด โรคที่นัดสามารถใช้เมนู ICD10 ช่วยได้

_______ MitUtility for 8 ( 27/02/2553 ) ______
1 .สามารถแก้ไขรหัสยามาตรฐาน ในตารางได้
2 .ปรับปรุง การส่งข้อมูล 18 แฟ้มตรวจสอบ SEQ 16 หลัก,แฟ้ม NUTRI จะบันทึกระดับโภชนาการของคนที่อายุเกิน 60 เดือนด้วย BMI.
3 .มีการแสดงหน้าต่าง รับข้อมูลจากระบบ LIS. และถ้าข้อมูลที่ Approved และสัมพันธ์กับ ANC จะนำผลไปใส่ใน แฟ้ม MCH เลย
4 .แก้ไขไม่สามารถใส่วงเล็บในการกำหนดเงื่อนไข ในรายงานตามการกำหนดเงื่อนไข
5 .เตรียมการสำหรับงานผู้ป่วยในและdrug interaction บนระบบ windows
6. สามารถทำงานได้บน window2003 server
7. popup menu เล็กลง

_______ MitUtility for 8 ( 30/12/2552 ) ______
1 .แก้ไขการให้บันทึกวันที่เริ่มใช้รหัสยามาตรฐาน เมื่อแก้ไขวันที่

______ VERSION 8.31 (30/12/2552 )
1.แก้ไขให้บันทึกผลLAB ในแฟ้ม MCH โดยผลที่ปกติหมายถึง บันทึกเป็น NON... , NR ,NEG... , NOT..

_______ VERSION 8.31 (25/12/2552 )
1.ปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับ MINDY2 สามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้น(เดิมเวลาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์โดยตรงจะมีอาการหยุดเป็นระยะบางครั้งพิมพ์ครึ่งแผ่นหยุดจนพิมพ์หน้าต่อไปจึงพิมพ์ต่อจนหมด)

_______ MitUtility for 8 ( 25/12/2552 ) ______
1 .ปรับปรุงโปรแกรม MINDY2 ให้สามารถพิมพ์กรอบได้ถูกต้องในกรณีที่พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์โดยตรงแบบ text mode (ไม่ผ่าน MitUtility แบบกร๊า๊ฟฟิค)
2 .ปรับปรุง Font สำหรับ MINDY2 (#2) ให้กรอบหนาขึ้น

_______ MitUtility for 8 ( 17/12/2552 ) ______
1 .ปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชียา ให้ค้นหาโดยข้อมูลตัวกรองอยู่ส่วนไหนของประโยคก็ได้ และสามารถขยายหน้าจอได้ด้วย

_______ MitUtility for 8 ( 15/12/2552 ) ______
1 .เพิ่มระบบบัญชียา เบื้องต้นนี้ใช้สำหรับ กำหนดรหัสยามาตรฐานสำหรับ MIT-NET โดยเป็นการจับคู่รหัสยาที่ใช้ในโปรแกรม mit-net
กับตารางรหัสยามาตรฐาน SearchDrugCode_proXP.mdb (download จาก http://dmsic.moph.go.th หัวข้อ "มุม Download" คลิกลิงค์ "โปรแกรมสืบค้นรหัสมาตรฐานและข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา")
ให้เก็บแฟ้ม MDB ดังกล่าวไว้ที่ C:\STD_DRUGCODE จากนั้นเมื่อเปิด MitUtility ที่หัวข้อ บัญชียาโรงพยาบาล ก็จะแสดงรายการให้เลือกจับคู่ได้เลย
2.ส่งออก 18 แฟ้้มใหม่ รหัสยา 24 หลัก

_______ VERSION 8.30 (15/12/2552 )
1.กด DEL ตรงประวัติแพ้ยา ถ้ามีบันทึกเดิมอยู่จะไม่ลบให้ ต้องเข้าไปลบแต่ละรายการเอง
2.ปรับปรุงโครงสร้าง 18 แฟ้มใหม่ รองรับ field D_UPDATE 14 ตัวอักษร และ ยา 24 หลัก รวมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลของ MIT-NET
3.ปรับปรุงเมนูแสดงรายชื่อผู้มารับบริการที่แผนก <F9> ให้แสดงกิจกรรมที่มารับบริการ รวมทั้งสามารถแสดงให้ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าว
ต้องบันทึกรายละเอียดใน 18 แฟ้มหรือไม่และได้บันทึกหรือยัง โดยใช้สัญลักษณ ! ถ้ายังไม่ได้บันทึก และ * ถ้ามีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว

_______ ALL VERSION (12/12/2552 )
1.แก้ไขโปรแกรม การพิมพสติกเกอร์ยา(P_D-BAN.PRG สำหรับพิมพ์ผ่านทาง MitUtility) พบปัญหาเมื่อกำหนดให้พิมพ์สติกเกอร์ตามจำนวนยา์ ในสติกเกอร์ดวงต่อๆมาไม่ออกรายละเอียดการใช้ยา

_______ VERSION 8.25 (22/10/2552 )
1.แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อกดนัด<->ใน ver 21/10/2552

_______ VERSION 8.25 (21/10/2552 )
1.ปรับปรุงหน้าแสดงการนัดตามที่แจ้งขอมา
2 .แก้ไขการหาเลข MAC address จากระบบที่ไม่ใช่ NETWARE
3.แสดงแพ้ยาหน้า OPD เป็นตัวหนังสือสีแดงตามที่ขอเช่นกัน

_______ MitUtility for 8 ( 21/10/2552 ) ______
1 .ระบบตรวจสอบสิทธิทาง internet กลับมาแล้ว

_______ MitUtility for 8 ( 15/10/2552 ) ______
1 .ปรับปรุง Mindy2 เพิ่มความสามารถซ่อนปุ่ม [X]Close กำหนดใน mindy2.xml ใช้ tag "<disable_close>TRUE</disable_close>"
ป้องกันการปิดโปรแกรมด้วยปุ่ม Close นี้โดยไม่ออกจากโปแกรมอย่างถูกต้องซึ่งอาจทำให้มีปัญหาต่อข้อมูลได้
และการปิดปด้วยุ่มนี้ ในขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่จะมี popup ถามอีกครั้งเพื่อให้ยืนยันว่าต้องการปิดโปรแกรม ผู้ใช้อาจไม่ตอบ yes
โปรแกรมจะยังคงทำงานอยู่แต่ไม่เห็น ทำให้เปิดโปรแกรมซ้ำหลายครั้ง เครื่องจะทำงานช้าลง
2.แก้ปัญหา Mindy2 เรื่องการชดเชยสระบนล่าง ( version 14 ตุลาคม ถ้าเป็นอักษรกรอบจะซ้ำๆหลายอัน)

_______ MitUtility for 8 ( 14/10/2552 ) ______
1 .ปรับปรุง Mindy2 แก้ไขปัญหาการแสดงผลสระล่างบนขาดหายเป็นบางครั้งเมื่อเลื่อน cursor ผ่านไปมา สร้างfont ให้โตขึ้นชื่อ Courier Mindy#2

_______ VERSION 8.25 (08/10/2552 )
1.ปรับปรุงรับ HN จาก smartcard

_______ MitUtility for 8 ( 08/10/2552 ) ______
1 .ระบบเชื่อโยงข้อมูลกับ โปรแกรม NHSO UCSearch Cient โดยโปรแกรมจะสร้างแฟ้ม SMC.MDB ใน C:\mit_temp\smartcard
การใช้งาน
- กำหนดในส่วนของ NHSO UCSearch ให้เก็บรูปที่ C:\MIT_TEMP และเก็บข้อมูลที่ C:\mit_temp\smartcard\smc.mdb
- เมื่อเสียบการ์ดแล้วเลือกตรวจสอบข้อมูลทางโปรแกรม NHSO.. โดยตรวจสิทธิ(ตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช.) ก่อนเพราะในบัตรไม่ update ครับ
จากนั้นค่อยเลือกตรวจสอบข้อมูลจากการ์ด ประมวลผลเสร็จจะแสดงรูปที่หน้าจอพร้อมข้อมูล
mit_utility ก็จะนำรูปไปเก็บเหมือนการถ่ายรูปด้วยกล้อง มีการสำรองไว้ที่ My Documents\mitutility\journal\IMAGE
และปรับปรุงรายการสิทธิตามข้อมูลที่ตรวจสอบจาก สปสช.

_______ MitUtility for 8 ( 06/10/2552 ) ______
1 .ปรับปรุง menu ระบบรับ/ส่งตรวจ LAB. จาก PCU
2.ระบบซ่อน disk drive ที่เก็บข้อมูลสำคัญให้ไม่สามารถเห็นใน window exploer กำหนดได้ในตั้งค่าการทำงานในระบบที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงแฟ้มข้อมูลได้ง่าย

_______ MitUtility for 8 ( 05/10/2552 ) ______
1 .mindy2 จะจัดกึ่งกลางหน้าอัตโนมัติ
2 .ระบบส่งออก 18 แฟ้ม แบบ สปสช. ทดสอบแล้วด้วย HICC3
3. ระบบนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้มตรวจแก้ไขรหัส PCU กรณีที่ผู้ป่วยเปลี่ยนรหัส PCU

_______ VERSION 8.25 (04/10/2552 )
1.ปรับปรุงการบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงผู้ป่วยทุกครั้งจะลอกครั้งสุดท้ายมาให้ เพื่อการแสดงค่าBMI ในหน้านั้นๆถูกต้องมากขึ้น และได้กำหนดให้แสดงระดับโภชนาการในเด็กด้วย
2.ระบบบันทึกนัดจะให้ลงรหัสวินิจฉัย(ICD10)ด้วย เพื่อส่ง 18 แฟ้มได้ครบถ้วน
3.ระบบบันทึกผลแลป กรณี ที Approve แล้วจะแสดง APPROVED แทน <F5>:APPROVE จะได้ทราบว่า approve แล้วหรือยัง
4.การตั้งค่าภาษาไทยใน mit-net สำหรับ mindy2 ใช้ IRC ได้ ทำให้สะดวกสำหรับเวลาเครื่องมีปัญหาแล้ว BOOT เป็น DOS ใช้งานได้ทันที
5.สามารถบันทึกจำนวนยาเป็น 0 ได้ แพทย์ต้องการยืนยันว่าได้บอกให้ใช้ยาเดิมที่ยังมีอยู่หรือผู้ป่วยมียานั้นอยู่แล้ว ให้ปรากฎในประวัติการรักษา

_______ MitUtility for 8 ( 22/09/2552 ) ______
1 .New Mindy (Mindy2.exe) ให้ mit-net ทำงานบน winXP,vista ได้เลย

_______ VERSION 8.24(22/09/2552 )
1.ปรับปรุงการทำงานบางอย่างเช่นการตรวจสอบจำนวนสูงสุดของยาที่จ่ายได้ ไม่ตรวจค่าเมื่อกดลูกศรขึ้น
2.ระบบบันทึกผลแลป สำหรับเจ้าหน้าที่แลป (สิทธิ l ) ต้อง approve <F5>ก่อน ผู้ใช้อื่นจึงจะเห็นผลการตรวจวิเคราะห์ (ในการบันทึกและยืนยันผลต้องลงรหัสผู้บันทึกหรือยืนยันผลด้วย
ยกเว้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ใช้ที่มี ข้อมูลตำแหน่ง ) แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิอื่นๆ ไม่ต้อง approveก่อน ผู้ใช้อื่นจะเห็นผลการตรวจวิเคราะห์ทันที และหลังจาก approve แล้วจะไม่สามารถแก้ไขผลได้

_______ VERSION 8.22(13/08/2552 )
1.ปรับปรุงการ LOCK ใหม่ให้สามารถใช้งานบน window2003 หรือ mindydos ร่วมกับ winxp ต้อง download LOCKHNDL.ZIP ไปแตกแฟ้มไว้ใน SYSTEM
2.ระบบแจ้งเตือน Supervisor สามารถดู INDEX ที่แจ้งว่าเกิดเมื่อใดอย่างไร
3.ระบบแจ้งเตือน Supervisor สามารถดู ERROR ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ ทพ.สุมิตร ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขได้เลย
4.ระบบการเงินเพิ่มการให้สิทธิบางส่วน เช่นทำครอบฟัน 5000 เบิกได้ 2400 ก็กำหนดราคากลางตามCSCD เป็นราคาเหมาหรือราคาต่อหน่วยก็ได้ เช่นกัน และในสิทธิที่ใช้ต้องกำหนดในคุณสมบัตสิทธิว่า ราคากลาง=YES
5.ระบบออกสลิปสามารถพิมพ์สำเนาได้ (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินหน้าใบสั่งยา กด ALT+END)และมีการแจงรายการและรายละเอียดได้ชัดเจน เช่นค่ายาวันที่ ค่ากิจกรรมเบิกได้ เบิกไม่ได้ เป็นต้น
6 .รายงาน EPIDEM ส่งออกไปให้ R506 ก็ได้นานแล้วแต่ไม่รู้ว่าทราบกันหรือไม่

_______ MitUtility for 8 ( 13/08/2552 ) ______
1 .REINDEX MIT_NET ได้เลยที่หน้าตั้งค่าการทำงาน
2 .รับข้อมูลจาก LIS จะ COPY FILE ไปเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิง ใน My Documents\mitutility\import\lis_rx\วันที่(yyyymmdd)\resxxxx.res
3. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยจะเก็บรูปไว้ที่ My Documents\mitutility\journal\image\วันที่(yyyymmdd)\ hn_pic.bmp
4. ระบบ 18 แฟ้มใหม่

_______ MitUtility for 8 ( 18/07/2552 ) ______
1 . แก้ไขปัญหา วิเคราะห์รายงานจัดลำดับโรคและรายงานการใช้ยาตามที่แจ้งใน webboard
2 .แก้ปัญหา user รับแฟ้ม VR ย้อนหลังทำให้ผู้ป่วยที่สิทธิหมดอายุกลับมามีสิทธิใหม่และไม่ expire เมื่อรับ VR ใหม่ในเดือนเดียวกัน
3.รายงานจัดลำดับ 10 อันดับกลุ่มโรค สามารถระบุรหัสที่อยู่ผู้ป่วยได้เพื่อวิเคราะห์การป่วยเป็นรายหมู่บ้าน

_______ MitUtility for 8 ( 13/07/2552 ) ______
1 . แก้ไขปัญหา วิเคราะห์รายงานกิจกรรมเมื่อ ตัด FILE SCAN
2 . รายงาน 18 แฟ้มตรวจและแก้ไข CID ในแฟ้ม Surveil ให้ตรงกับ PERSON

_______ VERSION 8.13(16/06/2552 )
1.แก้ไขปัญหา รายงานกิจกรรมแยกแผนก
2.ปรับปรุงการ LOCK เพื่อบันทึกการเงินใหม่ให้แจ้งจุดที่ทำการLOCK ได้แน่นอนขึ้น

_______ MitUtility for 8 ( 16/06/2552 ) ______
1 .ระบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาของแพทย์
2. แก้ไขปัญหา รายงานกิจกรรมแยกแผนก
3. รายงานจัดอันดับโรคตาม 504,505 หรือ กำหนดกลุ่มโรคเอง

_______ VERSION 8.12(07/05/2552 )
1.แก้ไขปัญหา ไม่ให้ส่งกลับแผนกเดิมที่ส่งมาในการส่งต่อระหว่างแผนก
2.สามารถบันทึก หมู่ที่เป็น 0 กรณีที่ไม่มีหมู่บ้านเช่นเป็นเขตุการปกครองแบบกรุงเทพฯ

_______ VERSION 8.12(01/05/2552 ) ____15:15 น.
1.แก้ไขปัญหาไม่พิมพ์สติ๊กเกอร์ยาแบบ TERMAL บน WINME
2.เพิ่มการป้องกันการส่งซ้ำในการส่งต่อระหว่างแผนก (เกิดจาก USER กด INS อย่างเดียวไม่ดูว่าส่งอยู่แล้วจึงซ้ำๆๆ ต่อไปจะทำไม่ได้แล้วครับ)

_______ VERSION 8.12(29/04/2552 ) ____15:00 น.
1.แก้ไขรายงานผู้ป่วยไม่ผ่านการเงินแสดง HN ผิด
2.ระบบเมนูรายชื่อผู้ป่วยส่ง LAB สามารส่งแบบรหัส 9 หลักเหมือน mit-net
3.ระบบเตือนยาอันตรายขณะ copy ยาไปหน้าปัจจุบัน
4.ป้องกันการเลือกครั้งที่ admit ย้อนไปก่อนครั้งที่ discharge เก่า
5.สนับสนุนการใช้งาน เครื่องพิมพ์สลิป EPSON TMU-220
6.เพิ่มตัวแปร ในการพิมพ์ใบรับรองแพทย์

_______ MitUtility for 8 ( 03/04/2552 ) ______
1 .ระบบรายงานการเงิน เป็น excel
2.ระบบตรวจสิทธิผู้ป่วย ทาง internet โดยนำชื่อผู้ป่วยในแฟ้ม PERSON ที่ไม่มีสิทธิหรือหมดอายุ ไปตรวจกับ สปสช. ถ้าเป็นสิทธิว่างก็พิมพ์ไปรษณีย์ตามมาลงทะเบียนได้เลย
ยังไม่เห็นที่ไหนเลยนะครับ
3 .รายงาน 0110 รง.5 แก้ไขเล็กน้อยรายงานส่วนใช้สิทธิและ refer ได้ครับ ส่วนกิจกรรมติดค้างไว้ก่อนครับ
4 .ระบบส่งข้อมูล LAB เพื่อสามารถนำมาบันทึกสั่งตรวจที่ รพ.ได้เลยและรายงานผลตรวจไปนำเข้าที่ PCU ได้สะดวกรวดเร็ว

_______ VERSION 8.11(10/03/2552 ) ____10:10 น.
1.สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลที่ index เสียหาย ทำให้สามารถทำงานได้ต่อไปโดยไม่ต้องหยุดระบบทันที ลดความผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรม
เมื่อ index เสียเช่นการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยโปรแกรมจะทำต่อไปอย่างถูกต้อง และเมื่อพบว่า index เสียจะแจ้ง supervisor ให้ REINDEX แต่จะยังทำงานต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามควรทำการ reindex เมื่อมีโอกาส หลังระบบแจ้งเตือน

_______ VERSION 8.10(23/02/2552 ) ____15:00 น.
1.ล้างรายชื่อเก่าๆที่ส่งไปแผนกต่างๆ โดยเก็บไว้เพียง 7 วัน
2.ระบบเมนูรายชื่อ ชั่วคราวกรณีที่ index ของแฟ้ม flow เสียหายระบบจะยังคงทำงานได้(ช้าลงบ้าง) จะมีข้อความแจ้ง Supervisor ให้ Reindex
3.บันทึกสิทธิผู้ป่วยใน ครั้งที่จำหน่ายตามหน้า OPD (เดิมจะเป็นผู้ป่วยทั่วไป)
4.กรณีที่จะยกเลิกสิทธผู้ป่วย สำหรับยาหรือกิจกรรมบางรายการ จะถามให้ยืนยันอีกครั้งก่อนป้องกันผู้ใช้ไม่ระมัดระวังใช้งาน
5.ผู้ที่บันทึกกิจกรรมหัตถการ จะสามารถเข้าไปแก้ไขหรือสั่งพิมพ์รายละเอียดกิจกรรมที่เก็บเงินไปแล้วโดยกด <HOME>
6.สามารกำหนด รูปแบบของเลขที่บัติสิทธิ เช่น C999999 ให้กำหนดในคุณสมบัติสิทธเป็น FORMAT=C999999

_______ MitUtility for 8 ( 05/02/2552 ) ______
1 .แก้ไขการวิเคราะห์กิจกรรมแล้วแสดงข้อความแจ้ง ERROR

_______ VERSION 8.10(05/02/2552 ) ____
1.สามารถกำหนดจำนวนยาสูงสุดที่จ่ายในแต่ละครั้ง
2.กำหนดรหัส CSCD_CODE เป็น 6 หลัก
3.งดใช้การเปลี่ยนสิทธิที่หน้า OPD แสดงเป็นสิทธิครั้งสุดท้ายแทน
4.ตั้งค่าคีย์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อถามการเปลี่ยนสิทธิครั้งสุดท้าย
5.แก้ Error ( E_ITEM2 )

_______ VERSION 8.10(30/01/2552 ) ____
1.แก้ไขบันทึกการตายใน 18 แฟ้มขณะวินิจฉัยกำหนดวันที่ให้ถูกต้อง
2.ผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วแถบคำสั่งที่หน้า OPD จะแสดงเป็นแถบสีฟ้า พร้อมข้อความแจ้ง วันที่เสียชีวิต ป้องกันการนำ
สิทธิผู้ที่เสียชีวิตมาใช้สวมสิทธิ

_______ MitUtility for 8 ( 30/01/2552 ) ______
1.ส่งข้อมูลไปโปรแกรม CSMBS 2.3

_______ MitUtility for 8 ( 20/01/2552 ) ______
1.แก้ปัญหารับข้อมูล 18 แฟ้มจาก HCIS แล้วชื่อผู้ป่วยที่ถูกต้องปัจจุบันเปลี่ยนตามข้อมูลจาก HCIS ที่ไม่ได้แก้ไข
2.สามารถนำเข้าแฟ้ม TXT รูปแบบของ WEL/UCS
3.สามารถนำเข้าแฟ้มตอบกลับสิทธิเบิกจ่ายตรงที่เป็น txt

_______ VERSION 8.03 (13/01/2552 ) ____
1.ผู้ใช้ที่มีสิทธิ C สามารถลบ HN เก่าที่ค้างอยู่จากการรวมประวัติที่ซ้ำซ้อนได้
2.บังคับให้ต้องบันทึกเลขประชาชนถ้าไม่มีต้องใส่ 99 เท่านั้น
3.แก้การเรียงลำดับการบันทึก vital sign

_______ MitUtility for 8 ( 02/01/2552 ) ______
1.แก้ 12 แฟ้ม eclaim รหัสสัญชาติเป็น 3 หลักเช่น ไทย เป็น 099

_______ VERSION 8.03 (25/12/2551 ) ____
1.การแก้ไขสิทธที่หน้า OPD ถ้าครั้งสุดท้านที่ลงทะเบียนยังไม่ผ่านการเงินจะมีข้อความถามว่าต้องการเปลี่ยนสิทธิครั้งสุดท้านนั้นหรือไม่
สามารถเปลี่ยนสิทธิ้ในครั้งสุดท้ายได้เลย ไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่หน้าบันทึกแต่ละครั้ง แต่สำหรับครั้งอื่นๆยังคงต้อง <Ctrl+F10>

_______ VERSION 8.02(1/12/2551 ) ____
1.แก้ไขปัญหาลบนัดบรรทัดเดียวจะลบทั้งหมด
2.ระบบลงทะเบียน สิทธผู้ป่วย จะแสดงในหน้าประวัติแต่ละครั้ง และสามารถเปลี่ยนได้ในแต่ครั้ง<Ctrl+F10> แต่ต้องยังไม่ผ่านการเก็บเงิน

_______ VERSION 8.02 (26/11/2551 ) ____
1.อีกครั้ง แก้ไขปัญหา server ตัดการทำงานเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ REINDEX

_______ VERSION 8.01(24/11/2551 ) ____
1.แก้ไขปัญหา server ตัดการทำงาน(เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลผิดปกติจำนวนมาก เพื่อให้ REINDEX ป้องกันการขยายขนาด file ใหญ่มากผิดปกติ )
2.ระบบการเงิน สิทธิที่ขึ้นด้วย 1 เช่น สปร.ข ในกรณีผู้ป่วยในจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ครั้งที่รับไว้รักษา
3.บันทึกคลีนิคเลิกบุหรี่

_______ MitUtility for 8 ( 24/09/2551 ) ______
1.แก้ 12 แฟ้ม eclaim ให้เป็น DBF แบบ DBIII+
2.ระบบรายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน
3.ระบบรายงาน 18 แฟ้มแก้ปัญหาส่งออก แฟ้ม person ,home ที่ vhid ว่าง

_______ VERSION 8.00 (06/10/2551 ) ____
1.แก้ BUG พิมพ์บัตรนัด ตามที่มีผู้แจ้งใน WEBBOARD
2.ระบบตัดการทำงานเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลผิดปกติจำนวนมาก เพื่อให้ REINDEX ป้องกันการขยายขนาด file ใหญ่มากผิดปกติ

_______ VERSION 8.00 (03/10/2551 ) ____
1.Supervisor สามารถแก้ไขวันที่หน้าบันทึกการรักษาโดยใช้ Ctrl+F8 เดิมซึ่งสามารถแก้ไขได้เฉพาะ HN และ ครั้งที่เท่านั้น
2.แก้ BUG คืนยาผู้ป่วยใน,BUG PCU_PP ตามที่มีผู้ี่แจ้งใน WEBBOARD
3 .โครงสร้าง 12 แฟ้มใหม่เพื่อส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม Eclaim เปลี่ยน field visit เป็น SEQ

______ VERSION 8.00 (22/09/2551 ) ____
1.ปรับลด index สำหรับเมนูรายชื่อรอรับยาและการเงิน
2.โครงสร้าง 12 แฟ้มใหม่เพื่อส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม Eclaim
3.โครงสร้าง 18 แฟ้มใหม่แบบของ สปสช.
4 .เพิ่มสิทธิรังสีวิทยาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ PACS (Xray Server)
5.กำหนดให้เติมเลขใบเสร็จแทนการพิมพ์ใบเสร็จได้กรณีออกด้วยมือแทนการปล่อยว่างไว้แล้วแจ้งในรายงานว่าไม่ได้พิมพ์
6.ระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7.ระบบนัด สามารถบันทึกการนัดได้ที่หน้าประวัติรับบริการ และพิมพ์บัตรนัดได้หลายรูปแบบตามกำหนดเชื่อมโยงไป MITUTILITY
และเพิ่มเหตุผลการนัดและข้อปฏิบัติก่อนพบแพทย์ได้ทางเมนูตัวเลือกเพียงกด INSERT

_______ MitUtility for 8.00 ( 22/09/2551 ) ____
1.เพิ่มวิธีการเรียกเมนู MitUtility โดยลาก mouse ไปขอบขวาของจอภาพ


_______ MitUtility for7.37_( 09/09/2551 ) ____
1.ระบบพิมพ์ LABEL สติกเกอร์ยา (ใช้กับ termal printer เช่น Zebra TLP 2844 ได้ด้วย)

_______ VERSION 7.37_(08/09/2551 ) ____
1.แสดงค่า BMI ให้ด้วยเหนือช่องน้ำหนักและส่วนสูง

_______ MitUtility for7.37_( 08/9/2551 ) ____
1.ระบบรายงานต่างๆ เช่น 504,505,โรคจิต,โรคตา,ARIC และรายงานกิจกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์รายงาน บน windows เร็วกว่า
2.รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไขส่วน แสดงรายการ ที่น่าจะทำได้ง่ายกว่าบน DOS
3.ระบบ interface กับ LAB และ Xray ดูภาพผ่าน EXPLORER

_______ MitUtility for7.37_(16/7/2551 ) ____
1.รับแฟ้มตอบกลับแก้ไขข้อมูล CSCD (?????CDMBCR??.ZIP)
2.แก้ไขส่งข้อมูล 18 แฟ้ม แฟ้ม HOME มี field เกิน

_______ VERSION 7.37_(02/07/2551 ) ____
1.ปรับ index ใหม่สำหรับการรายงาน billtrans (ไม่มีผลร้ายแรงแต่ข้อมูลจะเรียงลำดับก่อนหลังได้ดี)
2.เอาระบบทำ PACKDATA อัตโนมัติออกแทนที่ด้วยคำเตือนสำหรับ supervisor
3.รายงาน 12 แฟ้มเพิ่ม field เลขประจำตัวประชาชนและ DROPID ในแฟ้ม IOP ตามแบบของ สปสช.

_______ MitUtility for7.36_(02/7/2551 ) ____
1.แก้ไขการส่ง BILLTRANS ตามข้อกำหนดใหม่ของกรมบัญชีกลาง(02/07/2551)
2.ปรับปรุงการรับข้อมูลจากแฟ้ม VR และ 18 แฟ้มให้เร็จและไม่ทำให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา


_______ MitUtility for7.36_(26/5/2551 ) ____
1.เพิ่มงานพิมพ์บัตรแรงงานต่างด้าว,บัตรประจำตัวผู้ป่วย,ใบนัด
2.แก้ไขถ่ายรูปด้วยกล้อง webcam แล้ว save ช้า

_______ VERSION 7.36_(26/5/2551 ) ____
1.BUG FIX การบันทึก 18 แฟ้ม
_______ VERSION 7.36_(16/5/2551 ) ____
1.รหัส วัคซีนในงาน EPI ใหม่ ดูใน HELP
2.เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยลงในแฟ้ม person (18 แฟ้ม)โดยระบุเป็นผู้ป่วยในเขตุ โปรแกรมจะถามรหัส PCU นำข้อมูลเพิ่มให้ได้เลย

_______ VERSION 7.35_(3/4/2551 ) ____
1.เพิ่มการตรวจแฟ้ม(.DBF และ .FPT)ขณะที่ผู้อื่นเปิดใช้งานได้ ถ้าพบปัญหาค่อยให้ผู้้ออกจากระบบและทำการแก้ไขต่อไป
2.เพิ่มข้อความเตือน SUPERVISOR(S) เมื่อพบความผิดปกติเล็กน้อยใน index file เพื่อให้ REINDEX

_______ VERSION 7.35_(2/4/2551 ) ____
1.BUG FIX  แก้ข้อผิดพลาด help รหัสวัคซีน ใน 18 แฟ้ม เป็น V11 = RABIES,V12 = PCEC (โปรแกรมถูกแล้วแค่ help เก่าไปครับ)
2.เพิ่มการตรวจสอบเลขโทรศัพท์
3.ไม่รับลงทะเบียนผู้ป่วยสัญชาติไทยที่เลขประชาชนผิด แต่ถ้าไม่ทราบและต้องการผ่านสิทธิต้องใช้ '99' เท่านั้น
4.เพิ่มความสามารถดูข้อมูล 18 แฟ้ม โดยกด CTRL+F5 ที่หน้าแสดง OPD CARD หรือหน้าแสดงประวัติ ในลักษณะ BROWSE (แ้ก้ไขได้แต่ยังไม่สวยและสะดวกเท่าไรให้ใช้ไปก่อน)
5.รายงานผู้ลงทะเบียนผู้ป่วย F9 ในจุดบริการที่รหัสนำหน้าเป็น IN00

6.ปรับปรุงรายงานจำนวนผู้ป่วยนอกแยกตามแพทย์ผู้รับผิดชอบ (CTRL+F3 ขณะรอ HN) ให้สามารถกำหนดแพทย์ได้มากกว่า 10 คน
7.สิทธิ รหัส '01' - '08' จะไม่เปลี่ยนอัตโนมัติ(ปกติสิทธิผู้ป่วยที่เป็น '00 ' คือไม่มีสิทธิใดใด เครื่องจะเปลี่ยนเป็นสิทธิที่ผู้ป่วยมี)

_______ VERSION 7.35_(15/3/2551 13:39) ____
1.BUG FIX  แก้ข้อผิดพลาด v7.35(15/3/2551 00:25 น. )ขณะนัดผู้ป่วยที่มีชื่อในแฟ้มประชากร
2.สำหรับผู้ป่วยที่มีชื่อในแฟ้มประชากร จะแสดงเลข PCU มุมล่างซ้ายของ OPD ด้านหน้าของสิทธิ

_______ VERSION 7.35_(15/3/2551 ) ____
1. ปรับปรุงการ LOCK เพิ่มข้อมูลให้เร็วขึ้น


_______ VERSION 7.35_(12/3/2551 ) ____
1. เพิ่มความสามารถในการเชื่อมข้อมูลกับ Auto Chemistry (LIS) ของบริษัท RAX หรือ PCL โดยกำหนดรหัสในรายการ LAB ให้ตรงกับที่ใช้
ใน LIS จากนั้นใน mit-net (ท่านต้องมีสิทธิ l )ขณะรอรับ HN หรือที่หน้าต่างรายชื่อส่งมารับบริการกด <*> จะแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ AutoChem เลือกรายชื่อแล้วส่งข้อมูลโดยปุ่ม <-> mit-net จะส่งข้อมูลไป แล้วรับผลวิเคราะห์กลับมาอัตโนมัติโดย MitUtility ทำให้ลดงานเพราะไม่ต้องคีย์ใน LIS และไม่ต้องนำผลมาคีย์ลงใน mit-net

_______ VERSION 7.35_(28/2/2551 ) ____
1. คัดลอกวินิจฉัยเดิม ขณะอยู่ที่หน้าวินิจฉัยโรคกด <PGDN> ไปหน้าเดิมแล้วกด<TAB> คัดลอกมาได้เลย
2.แก้ปัญหา โปรแกรมเปลี่ยนสิทธิจากเบิกได้เป็นผู้ป่วยทั่วไปเอง
3.รายงาน และแบบพิมพ์ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว ใหม่

_______ MIT-UTILITY __for 7.35(8/9/2550)
1. ปรับปรุงการนำเข้า18 แฟ้มจาก HCIS แก้ไขน้ำหนักอัตโนมัติจาก กก. เป็น กรัม และเติมระดับการขาดอาหาร
2. ส่งออก 18 แฟ้ม แบบดั้งเดิม และแบบส่งเป็นเลขประชาชน แฟ้มเป็น F18....zip
3. ส่งออก 12+8 แฟ้ม แบบส่งเป็นเลขประชาชน F12..zip และ pp...zip

4. รับภาพโดยตรงจากกล้อง WebCam ,พิมพ์บัตรผู้ป่วยแบบมีรูปถ่าย พร้อม BARCODE
5. ปรับปรุงระบบค้นหาด้วยลายนิ้วมือ รวมทั้งระบบตรวจสอบบุคคลด้วยลายนิ้วมือ
6.MindyDos เพื่อใช้ mit-net บน windowXP หรือ Vista
7.DRG version 4
8.DRG version 4 พิมพ์ ค่า RW และ RWadj บนใบ discharge ให้แพทย์ทบทวนวินิจฉัยก่อนเซนต์ชื่อรับรอง
9.เพิ่มตัวแปร PLACESND ในการพิมพ์ใบสั่งยาเพื่อพิมพ์ว่าส่งมาจากที่ใด

_______ VERSION 7.34__(3/9/2550 ) ____
1. เตือนยา HIGHRISK ขณะเลือกใช้ยา (กำหนดในข้อมูลจำเพาะของยาเป็น ALERTตามด้วยข้อความเตือน)
2.เพิ่มความสามารถในการแก้ไข HN และลำดับครั้งที่มารับบริการ (F8 ในหน้าประวัติการรักษา)
3. เพิ่มสิทธิยา FREEใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่มีสิทธิใดใด (R ในช่องสิทธิของยา)
.
.
_______ VERSION 7.32__(8/6/2550 BUGFIX) ____
1. แก้ไขปัญหา error ขณะเติมเลขที่ REFER หลังจากมีการเลือกรหัสสถานที่ refer โดยกดปุ่ม <insert>
2.จัดการเรื่องการออกเลข hn ใหม่ พยายามเตือนให้ใช้เลข hn ที่น้อยที่สุด
3. ตรวจการบันทึกชื่อในช่องคำนำหน้าชื่อ
4. การออกบัตรลูก F12 ได้เฉพาะเพศหญิง
5.แสดงเหตุผลการยกเลิกสิทธิ ในหน้าแสดงข้อมูลสิทธ เบิกจ่ายตรง

_______ MIT-UTILITY __for 7.32__(8/6/2550)
1. ปรับปรุงการนำเข้าจาก CSCD ไม่ให้แก้ไขเลขอนุมัติ เมื่อยกเลิกสิทธิ ให้สอดคล้องกับ mit-net7.32(8/6/2550)

_______ VERSION 7.32__(28/5/2550 BUGFIX) ____
1. แก้ไขปัญหา LAB ชุดที่ราคาเป็น 0 แล้วไม่รวมราคาจากตัวย่อยให้
ปัญหาเกิดจากข้อผิดพลาดใน การกำหนดให้แพทย์สามารถสั่งlabฟรีได้โดยกดปุ่มลบขณะเลือกรายการ

_______ VERSION 7.32__(15/5/2550 BUGFIX) ____
1. แก้ไขตรวจสอบและเตือนแพ้ยาที่เกิน 2 รายการ

_______ VERSION 7.32__(14/5/2550 BUGFIX) ____
1. แก้ไข แจ้งข้อผิดพลาดขณะทำงานในหัวข้อแก้ไขรหัสยา/กิจกรรมที่ได้ใช้ไปแล้ว
2. แก้ไข ข้อผิดพลาดในการลบข้อมูลล้าหลังจากปีที่กำหนด
3.เพิ่มหัวข้อ 9.8.11 แก้ไข hn ข้ามอัตโนมัติ โดยนำ hn สุดท้ายไปเติมใน hn ตำแหน่งที่ว่าง

_______ VERSION 7.32__(8/5/2550 BUGFIX) ____
1. แก้ไข ข้อผิดพลาดในการบันทึกแพ้ยา และแก้ไขให้สามารถแก้อาการแพ้ยาที่บันทึกไว้เดิมได้
2. แก้ไข ขณะบันทึกเลขประชาชนในสิทธิ แล้วข้อมูลเลขประชาชนไม่บันทึกให้
3. แก้ไข เลข HN น้อยสุดหายไป
4. เพิ่มปุ่มกด ความสัมพันธกับผู้ป่วย ขณะบันทึก OPD ดังนี้
- 7=ญาติ
- 8=เพื่อน
- 9=คนรู้จัก

________7.32__ต่อ

27. แสดงหลักฐานการเก็บเงินขณะดูประวัติการรักษา ใช้ F10
28.แสดงข้อมูลค้างชำระเป็นรายครั้งที่มารับบริการใช้ F9 ที่หน้า OPDและประวัติการรับบริการ จาก list ค้างชำระสามาถเข้าดูประวัติครั้งนั้นโดยเพียงกดปุ่ม ENTER และสามารถลบค่าค้างชำระรายการนั้นๆ ได้โดยกด Ctrl+Del (USER ต้องมีสิทธิ K)
29. ระบบ Refer ใหม่
30.ระบบนัดใหม่
31.ถ้ามีการแก้ไข HN ค้างอยู่เดิม เมื่อเรียก HN เก่า เครื่องจะบอกให้ไปใช้ HNใหม่แทน ท่านเพียงกดลูกศรขึ้นขณะเครื่องรอรับ HN เครื่องก็จะเปลี่ยนเป็น HN ใหม่นั้นทันทีไม่ต้องจดจำเอง
32. Cashier แต่ละคนสามารถดูสรุปรายรับของตนเองตามวันที่ตัดยอดได้ โดย เมนู 8.4.4

_______ MIT-UTILITY __for 7.32__
1. แสดงค่า DRG/RW ในหน้าต่างแสดงรูปภาพ ขณะที่ mit-net อยู่ที่ประวัติผู้ป่วยใน
2. ส่งรายงานจาก MIT-NET ไปโปรแกรม CSMBS (ผู้ป่วยในกรมบัญชีกลาง)
3. ส่งรายงานจาก MIT-NET เป็น BILLTRANS (ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
4. พิมพ์ใบ Admit/Discharge ท่านสามารออกแบบและสร้างแบบพิมพ์บน VFP ได้เอง แล้วนำมาใช้
5. ช่วยพิมพ์งานเดิมที่ใช้อยู่ ออกทาง windows printer เช่น inkjet กำหนดได้ถึง 4 port(SPL1,SPL2,SPL3,SPL4)
6.รับเข้าและส่งออก 18 แฟ้ม(mit-net ส่วน public)
7.รับเข้าข้อมูลสิทธิ จาก CSCD (แฟ้มตอบรับการลงทะเบียนโดย opreg ถ้าใช้ opreg ที่แก้ไขแล้วจะดีที่สุดเพราะ link กับ mit-net7 ข้อมูลจะตรงกันที่สุด ทั้ง ชื่อ/นามสกุล และ HN )
8.รายงาน ระบบ REFER

_______ VERSION 7.32_______
1.สิทธิผู้ป่วย ถ้าพบว่าหมดอายุ จะเปลี่ยนกลับไปที่สิทธิที่ใช้ได้ในขณะนั้น
2. เพิ่ม Key Word ให้หัวข้อคุณสมบัติสิทธิ
- ห้ามแก้ไข = YES กำหนดให้ห้ามแก้ไขข้อมูลสิทธิ ใช้กรณีรับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่น เช่น CSCD (รับผ่านทาง Mit-Utility)
- ประเภทผู้ป่วย = IPD / OPD กำหนดว่าสิทธิที่ใช้ในครั้งที่เป็นผู้ป่วยนอก หรือในเท่านั้น เช่นป้องกันการเลือกสิทธิจ่ายตรง(OPD)ให้ผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด(IPD)
3.เพิ่มสิทธิของยาและกิจกรรม เป็นตัว“R” = ยา / กิจกรรมให้ฟรี ใช้ได้กับสิทธิทุกสิทธิ รวมทั้งสิทธิผู้ป่วยทั่วไป
4. แก้ไขเลข ครั้งที่มารับบริการในวันนั้น โดยปุ่ม < CTRL+F8 > ที่หน้าประวัติครั้งนั้น ให้เฉพาะ USER ที่มีสิทธิ “C”
เช่น กรณีรวมประวัติ 2 HN เป็น HN เดียว แต่มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลในวันเดียวกัน ต้องแก้ครั้งที่ซ้ำกันเป็นคนละตัวเลขตามต้องการ
5.ถ้าคนไข้มีบันทึกแพ้ยาจะมีคำว่า มีประวัติแพ้ยา ในตำแหน่ง 'มี NOTE กด HOME' :ซึ่งย้ายลงไปบรรทัดล่างสุด เพราะมีการท้วงติงจาก HA ว่าที่ทำไว้สะดุดตาทำให้คนไปดูความลับของผู้ป่วย (อันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ต้องทำ)
6.วินิจฉัย ICD10 “R” แก้ไขให้ใช้เป็น principle diagnosisได้
7.ICD 10 ใหม่(2007)
8.คำนำหน้า 'นางสาว' จะไม่เปลี่ยนตามสถานะภาพของผู้ป่วย
9.สามารถแก้ไขชื่อแพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยกด <*> หน้าประวัติครั้งนั้นๆ
10.ให้เพิ่มรหัส hcis เพื่อ update ประวัติบริการใน 18 แฟ้ม (mit-net ส่วน public )และ รหัส cscd เพื่อใช้ส่งข้อมูลและพิมพ์ใบรับรองสิทธิ
11.เพิ่มสิทธิ์ ของ user เช่น สิทธิ์ scan ลายนิ้วมือ ,สิทธิ์ ประชาสัมพันธ์ ,สิทธิ์ PCU จะบันทึกข้อมูลในส่วน public ทาง mit-net
12.ไม่มีการ โชว์ว่า มีnote ข้างบน แต่มาอยู่ข้างล่างแทน โดยข้างบนมุมขวา ถ้าคนไข้มีบันทึกแพ้ยาจะมีคำว่า มีประวัติแพ้ยา
13.มีระบบ เคลียร์การเงินด่วน โดยกด space bar เลือกรายชื่อที่ส่งมาเก็บเงิน โปรแกรมจะใช้สิทธิที่ผู้ป่วยระบุมาจากห้องบัตร
14.ระบบ refer จะ run เลขอัตโนมัติ โดยมี format คือ xx/xxxx เช่น 50/0001 แต่สามารถแก้ไขได้โดย user ที่มีสิทธิ 'W' และสามารถบันทึกผลตอบกลับการรักษาในหน้า home ครั้งที่ส่งไปรักษาหรือรับไว้รักษาเมื่อท่านกดปุ่มบันทึกตอบกลับ
15.สามารถค้นหาผู้ป่วยจากเลขทะเบียนต่างๆที่กำหนดขึ้นเองได้เช่น XRAY50/01
16.สามารถกด F12 เพื่อลงทะเบียนลูก ได้ คือเมื่อผู้ป่วยมาคลอดบุตร สามารถออก opdcard ให้ลูกได้ทันทีจากแฟ้มประวัติของแม่ และปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มประชากร(18 แฟ้ม)ให้ด้วย
17.ระบบ admit ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะแยกครั้งจาก opd หรือไม่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาระบบ admit แบบเก่าได้มาก
18.ใช้ p_discht.fxp ,p_admit.fxp ใหม่ร่วมกับ mit-utility สามารถพิมพ์ใบ admit และใบ summary discharge บน window printer ได้สวยงาม
19.ระบบ admit ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะแยกครั้งจาก opd หรือไม่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาระบบ admit แบบเก่าได้มาก
20.ยกเลิกคำบอกให้ละเว้นการบันทึกเลขประชาชนเด็ก ขณะบันทึกสิทธิ
21.default ปุ่มเลือกเมื่อพบผู้ป่วยแพ้ยา เป็น 'N' แทนปุ่ม 'Y'
22.เมนูสิทธิผู้ป่วย จะแสดงรายการสิทธิที่มีตัวเลขในช่องลำดับเท่านั้น (เดิมใช่ช่อง รหัสสิทธิในโปรแกรมอื่น ซึ่งไม่ดีเพราะยังต้องใช้ข้อมูลแม้จะไม่ต้องการแสดงสิทธิให้เลือกแล้วก็ตาม)
23.เมนูเลือกรหัสสถานบริการในการบันทึกสิทธิหรือการส่งต่อ ใช้การค้นด้วยชื่อ เช่น พิมพ์ สัตหีบ แล้วตามด้วย space จะแสดงรายชื่อให้เลือกเฉพาะรายการที่มีคำว้่สัตหีบ และยังสามารกำหนดเลขลำดับ 2หลักเพื่อกำหนดรายการที่เลือกบ่อยๆ ไว้ใช้ครั้งต่อไป (โดยกดปุ่ม INSERTที่รายการนั้นๆแล้วกำหนดเลขลำดับลงไป ครั้งหน้าจะแสดงตามลำดับที่ใส่ไว้นี้)
24.แก้ปัญหาจำนวน user เกินที่ลงทะเบียนให้ใหม่ จะกำจัด user ที่ Logout ไม่ถูกออกได้เองแล้ว
25.แสดงประวัติ LAB/XRAY ที่เคยตรวจมาแล้วเป็นเวลา แทนแสดงครั้งที่
26.Drg และ Rw ไม่มีแล้วจะแสดงทาง mit-utility แทน

_______ VERSION 7.03 _________
ส่งรายงาน 13 แฟ้มเพื่อนำเข้า NSHO 
2 ระบบรายงานผลเมื่อส่งออกเป็น 13 แฟ้มแยกผู้ป่วยนอก/ใน ..
3 บันทึก ICD10 รองรับเลขหลังจุดแบบ 2หลัก และมีการเตือนเมื่อ เลือกวินิจฉัยหลักไม่ถูกต้อง และ
    สามารถแสดงคำวินิจฉัยแบบ ICD10 แท้
4 shift + tab คัดลอกทั้งยา และกิจกรรม
มี แฟ้ม setdate.log บันทึกการแก้ไขวันที่โดย user ที่ไม่ตรงความจริง
บันทึกบัตรสิทธิและเลขที่บัตร ประเภทชำระเงินสด โดยกำหนดรหัสสองตัวหน้าเป็น 09
กำหนด รหัสหน่วยงานคู่สัญญาได้
มีรหัสหน่วยงานระดับกรมเมื่อบันทึกผู้ป่วยในต้นสังกัด
9  สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่แพทย์เวรยังไม่ได้ทวนการรักษาของพยาบาล ให้แพทย์เลือกทบทวน
     เป็นรายๆไป
10 บันทึกการชำระหนี้โดยอัตโนมัติจากสิทธิที่ผู้ป่วยมี 
11 เปลี่ยนการบันทึกอาการและการตรวจใหม่ บันทึกได้เร็วขึ้น
12 AN running

 

    _______ VERSION 7.0 __________
1 " Mit-Net new version avarible now "
2 ระบบนัดสามารถคำนวณวันไปล่วงหน้า เช่น กด+ แล้วตามด้วย จำนวนวัน ..
3 สามารถ run External Programe ได้ ท่านต้อง compli FXP ..
4 ปรับโครงสร้างไฟล์ สำหรับส่ง 18 แฟ้ม ....
5 เมื่อเข้าโปรแกรมจะผ่านช่องวันที่ แล้ว Default ที่ ข้อ4 รายงานการเงิน บันทึกนำส่ง เพิ่มหนี้ยกมา , ยอดค้างชำระ.
8 opd card ช่องเกี่ยวข้องเป็น มีคำอธิบาย ..
9 การบันทึกอาการเบื้องต้น เมื่อหาคำไม่พบ สามารถ กด+ นำคำนั้นไปใช้ได้
10 key ยาเป็นภาษาไทยได้ ...shift + tab คัดลอกทั้งยา และกิจกรรม
11 การบันทึกผลหัตถการ สามารถสร้างเป็นแบบฟอร์มได้
12 แสดงผู้ป่วยมียอดค้างชำระ F12รายงาน แยกสิทธิ์ ได้
13 เปลี่ยนการบันทึกอาการและการตรวจใหม่ คล้ายText Editor

_______ VERSION 6.09 __________

1. เป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขข้อบกพร่องหลายเรื่อง
2.
สามารถส่งรายการแสดงค่าใช้จ่ายการเงินแยก 21 หมวด
จะสามารถช่วย จนท.การเงินผู้ผู้ที่ต้องทำรายงานส่ง สกส ได้ง่าย
3 .
สามารถดูค่า RW ของผู้ป่วยไข้ในได้
4 .
สามารถใช้คู่กับโปรแกรมดูรูป Mit-Photo


_______ VERSION 6.08 __________

 • เพิ่มหน้าบันทึกทั่วไป สำหรับบันทึกข้อความสำคัญของผู้ป่วยรายนั้นๆ เรียกดูและแก้ไขได้ที่
  หน้าประวัติทั่วไป(OPD) และหน้าบันทึกการรักษา(F5) โดยใช้ปุ่ม <Ctrl+Home>
  ลักษณะเดียวกันกับ ปุ่ม <Home> ในหน้าบันทึกการรักษา(F5) แต่ข้อมูลจะไม่ เปลี่ยนตาม
  ครั้งที่มา
 • ส่ง EPIDEM ตัดคำนำหน้าชื่อออกแล้ว
 • BUG FIXED ยอดรวมของการเงินที่มีจุดรับเงินหลายๆที่พร้อมกันแก้ไขให้รายงานอย่างแม่นยำ
 • การ Config สิทธิ์ ทำค่าเริ่มต้นเป็นตัวอย่างไว้ให้ใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติได้ง่ายขึ้น
  โดยเมื่ออยู่ที่ Field ชื่อ Config ให้กด <Ctrl+Home> จะมี Window ว่างๆ ขึ้นมากด <F1>
  เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ กด<Ctrl+Ins> จะ copy ตัวอย่างมาลงใน Window ดังกล่าวพร้อม
  ทั้งบันทึกให้เลย ให้แก้ไขข้อความตรงกับข้อมูลที่ต้องการกำหนด จากนั้นกด <Ctrl+W> เพื่อบันทึก
  ถ้า <Esc> จะไม่บันทึกข้มูลจะกลับไปเหมือนตัวอย่างที่ Copy มา
 • ระบบบัตร UC สามารถใช้การ Config สิทธิ์ ให้ไปหา เลขที่ รพ.หลัก/รอง,เลขที่บัตร,วันที่ทำบัตร
  และวันที่หมดอายุ จากแฟ้ม \data\people.dbf ได้ด้วย ทำได้ง่ายๆโดยวิธี copy ตัวอย่างตามการ
  Config
  สิทธิ์ข้างบน

_______ VERSION 6.05 __________

 • สามารถใช้กับ Plug-in เป็นโปรแกรมส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม CSMBS เบิกต้นสังกัดผู้ป่วยใน
  สามารถตรวจสอบความถูกต้องจากโดยเปิดโปรแกรม CSMBS แล้วแก้ไข AN ต้องการได้

  โปรแกรมต้องติดตั้งใน windows เพราะเป็น V.fox6

_______ VERSION 6.02 __________

 • มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องในเครือข่าย แสดงออก ทางไฟล์ข้อมูล ( error.log )
 • ปรับปรุงเรื่องสิทธิของผู้ใช้ จนท. ใหม่ สามารถกำหนดได้ง่าย และตรวจสอบได้ด้วยว่า ขณะนี้ผู้นั้นมีสิทธิอะไรบ้าง
 • ปรับปรุงเมนูเป็นแบบ seraching ทั้งหมด และเพิ่ม เมนู ค้นหา ตรวจสอบการซ้ำได้
 • ส่งรายงานทุกชนิดเป็น Excel
 • ดูค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในได้ แยกตามรายการที่กำหนด หรือหมวดทางการเงิน
 • รายงาน รง.0110 รง5 แบบใหม่ ผู้ใช้กำหนดได้เองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอีก
 • เมนูเปลี่ยนสีใหม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ถ้าใช้กับ windows 9x
 • แยกรายการบนเมนูขณะจ่ายยากับหัตถการออกจากกัน ใช้ (+) สลับ โหมด


_______ VERSION 6.0 __________

 •      ปรับปรุงรายงาน DRG     ให้รายงานสำหรับ DRG โดยสามารถเลือกได้ว่าจะตัดรายการที่ 
  ไม่มี เลขประชาชน หรือ ไม่มีการลงวินิจฉัยโรค หรือไม่ โดยยังคงรายงานรายการที่
  ผิดพลาดออกทาง file เพื่อตรวจสอบ รายการที่ผิดดังกล่าวด้วยผู้ใช้เอง
 • ปรับปรุงการบันทึกนัด     ให้สามารถกำหนดการนัดโดยใช้จำนวนวัน หรือสัปดาห์หรือเดือนแทนการกำหนดด้วยวันที่อย่างเดียว โดยกดปุ่ม <+> เช่น นัดอีก 2 สัปดาห์
  กด + 2 w เครื่องจะคำนวนเป็นวันที่ให้เอง
 • ปรับปรุงตารางการส่งต่อระหว่างแผนก     ให้สามารถพักการส่งไว้ก่อนได้ โดยเมื่อเลือกแผนกที่จะส่งแล้วเมื่อเครื่องถามจะส่งกลับมาหรือไม่ให้กด p จะเป็นการกำหนด
  จุดหมายที่จะส่งแต่ยังไม่ส่งไป ชื่อผู้ป่วยจะปรากฎเป็นเมนูรายชื่อที่รอส่งแผนกอื่นเพื่อเรียก
  ใช้ต่อไป  ประโยชน์เช่น หน้าห้องตรวจทำการบันทึกอาการเบื้องต้นเสร็จแล้วต้องการ
  ระบุแพทย์ที่จะตรวจไว้ก่อนรอเมื่อแพทย์ออกตรวจจึงกด <+> เพื่อส่งต่อได้เลย  และนอกจากนี้สามารถสั่งพิมพ์บัตรคิว ของปลายทางได้ โดยเพียงกด Q ที่ตารางส่งต่อที่
  หัวข้อจุดหมายนั้น ๆ
 • เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายประจำวันผู้ป่วยใน   ให้รายงานแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ใช้กำหนด
  เช่น รายการค่าใช้จ่าย 18 หมวดของผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และ Excel File  ใช้งานโดยขณะที่ดูประวัติผู้ป่วยใน (F6) ให้กด (F9) จะแสดงค่าใช้จ่ายรายวันถ้าต้องการ
  ยอดรวมก็เพียงกดปุ่ม <+>
 • เพิ่มความสามารถให้แสดงรายการ LAB แบบแยกแผนก   ให้ผู้ใช้ตั้งเองว่าจะแสดงรายการเฉพาะรหัส
  ใดแบบกรองรายการ
 • แพทย์สามารถยกเลิกสิทธิของยาและกิจกรรมบางตัว ขณะที่สั่งยากิจกรรมและ LAB กรณีที่รายการเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในแผนการรักษาแต่ผู้ป่วยร้องขอ 
 • ปรับปรุงระบบ LOCK RECORD เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการ DEAD LOCK
 • มีรายงานการเข้าใช้ของ ผู้ใช้ต่างๆ และมีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา (F6 ที่ เมนูหลัก)
 • กรณีฟ้มดัชนีเสียหายสามารถเลือกทำ REINDEX บางแฟ้ม มีเมนูให้เลืกใช้ และยังจำได้ว่าทำไปแล้วกี่แฟ้ม คงเหลือแฟ้มใดบางเช่นทำไปแล้วหลายแฟ้มเกิด HANG จะสามารถทำต่อไปโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
 • เพิ่มให้มีชื่อของตำหรับยา เพื่อให้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงเรียกด้วยเลข REGIMEN ได้เหมือนเดิมแต่จะชัดเจนขึ้นเพราะจะรู้ได้เลยว่าได้บันทึกตำหรับนั้นไว้จริงหรือไม่
 • การบันทึกรายการรักษาแบบกลุ่ม เมื่อเลือกรายการแล้วจะให้ทำการแก้ไขทั้งกลุ่มก่อนบันทึกลงไป ทำให้แก้ไขได้ครบไม่ตกหล่น               

  ___  VERSION 5.01      ______

 • ปรับปรุงรายงาน DRG     ให้รายงานสำหรับ DRG MX ได้ถูกต้อง โดย DRG MX จะไม่รับรายงาน
  ผู้ป่วยที่ไม่มี เลขประชาชน หรือ ไม่มีการลงวินิจฉัยโรคดังนั้นเวลาจัดส่งจึงตัดรายการที่ผิด
  ดังกล่าวออกไป จะได้ไม่มี RUNTIME ERROR
 • รองรับ ICD10 แบบ 5 หลัก DOWNLOAD ได้แล้ว 

_______  VERSION 5.0      _______

 • FORMAT ของรหัสยาเปลี่ยนใหม่ คือยกเลิกรหัสหน้า (ที่เป็น 1 หรือ 0) สำหรับยาในบัญชียา
  หลักแห่งชาติ หรือ นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ใช้หัสได้ครบทั้ง 9 หลัก ในขั้นตอนของการ
  UPDATE
  โปรแกรม จะทำการแก้ไขรหัสให้อัตโนมัติโดยแทรก 0 ระหว่างรหัสที่ 2 และ 3
  จึงได้รูปแบบดังนี้

     Type Group Subgroup Item Subitem

      00    00     00           00    0

ตัวอย่าง   penicillines v 250 mg. เบิกได้ ใช้รหัส  070301010

            amoxy cap 250 mg. เบิกได้ ใช้รหัส     070301110

            amoxy cap 250 mg. เบิกไม่ได้ ใช้รหัส  070301111

            amoxy cap 500 mg. เบิกได้ ใช้รหัส     070301120

ตัวอย่างทั้งหมดจะเป็นยาใน TYPE= 07 ANTIINFECTIVE DRUG< /FONT>

                           GROUP= 03 ANTIBACTERIAL DRUG

                    SUBGROUP= 01 PENICILLINES< /FONT>

รหัสยาจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การแพ้ยา

ข้อระวัง ก่อนการ update กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรหัสยาด้วย เพราะบางครั้งพบว่ากำหนดไว้เดิมไม่ถูกต้องคือเมื่อตัดรหัสหน้าออกหนึ่งตัวจะกลายเป็นยาเดียวกัน
ทั้งที่ความจริงเป็นยาคนละตัว

 • บันทึกการแพ้ยา ของผู้ป่วย เมื่อให้โปรแกรมเตือน (แค่เตือนไม่ได้ห้ามจ่าย )ผู้ใช้งานกรณีสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ทำได้โดย

- ขณะบันทึกประวัติทั่วไป จะมีช่อง [ ] การแพ้ยา ให้ใช้ปุ่ม INS เมื่อเข้าสู่เมนูยาให้เลือกยาที่แพ้จากเมนูสามารถ
เลือกแพ้เป็นกลุ่มก็ได้ แต่ถ้าเลือกเป็นราย9การจะยึดว่าแพ้ยา ที่มีรหัส SUBGROUP เดียวกัน (6 หลักหน้า )

- ขณะที่บันทึกจ่ายยา ขณะบันทึกจ่ายยาตามปรกติจะมีรายการยาให้เลือกใช้จากรายการยาบนเมนูดังนั้นถ้าทราบว่าผู้ป่วยแพ้ยาใด
ก็ให้กดปุ่ม DEL ที่ยานั้น ๆได้เลย

 • THAI KEYBOARD DRIVER พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ KEY BOARD THAI บน WINDOW
  ได้เหมือนบน DOS ซึ่ง โปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะของแป้นพิมพ์ได้เองตามประเภทของข้อมูลที่
  กำลังบันทึกปุ่ม สถานะจะทำงานแยกจาก WINDOWS

            การใช้งาน ให้สร้าง BATCH FILE ชื่ออะไรก็ได้เพื่อเรียกใช้โปรแกรม MIT-NET5 โดยให้เรียก
THAI KEYBOARD DRIVER ก่อนดังนี้

           thai

         axprn -c42pepb4

         mit_net5 /ALL 

 • ปรับปรุงให้สามารถ ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ (AUTO UPDATE )
 • ปรับปรุงให้มีการตรวจซ่อม แก้ไขแฟ้มที่เกิดเสียหายใช้การไม่ได้ (FILE CORRECTION)
 • ทำแฟ้มดัชนีใหม่ back up , restore และ clear ข้อมูลเก่า ๆ เพื่อลดปริมาณข้อมูล
 • เพิ่มหัวข้อรายงาน 11 รง. 5 เพื่อความ สะดวกในการทำรายงานและผลของรายงาน สามารถส่งออกเป็นแฟ้ม .XLS
  ที่เปิดใช้ได้โดย โปรแกรม EXCELL
 • รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไขสามารถแสดงผลออกมาแบบ .XLS ได้ด้วย
 • เปลี่ยนการส่งข้อมูลไปEPIDEM ใหม่โดยเข้าไปผนวกไว้ในหัวข้อ 4 งานเวชระเบียน โดยใช้ปุ่ม Ctrl+F11
  ขณะที่รอรับ HN เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องรายงาน 506 ให้ท่านตรวจสอบก่อนโดยกรณีที่มีรายงาน
  ซ้ำจะแสดงให้ทราบบนเมนู และจากเมนูรายชื่อสามารถเลือกรายชื่อที่ต้องการให้รายงานหรือเลือกจะเข้าไปดูรายละเอียด
  ในประวัติการรักษาได้เลย
 • การบันทึกรายการรักษาแบบกลุ่มกิจกรรมจะนำข้อมูลกลุ่มที่เลือกมาให้ตรวจเป็นชุดเมื่อแก้ไขทั้งหมดแล้ว จึงบันทึกเป็น
  การรักษา ทำให้สะดวกในการบันทึกรายการแบบกลุ่มและชัดเจน
 • เพิ่มหัวข้อส่งข้อมูลออกและรับเข้ารายการยาและกิจกรรม

      ตัวอย่าง ใช้งาน

             รพช.ต้องการปรับรายการยา,ราคายาและกิจกรรมแต่ละ PCU ให้เหมือนกับ รพช.

             โรงพยาบาลหลักเลือกส่งข้อมูลออก เมนู 8.5.2 จะได้แฟ้มข้อมูลส่งให้แต่ละ PCU

             PCU ได้ข้อมูลมา ให้ UPDATE ราคาและรายการยาตาม รพช. โดยเมนู 8.5.3

 • เพิ่มหัวข้อการรับส่งข้อมูล รายชื่อสถานพยาบาลตามระเบียนของ สนง.ประกันสุขภาพ (เมนู 9.5)
 • ระบบนัดที่สามารถแจ้ง จำนวน ผู้ป่วยนัดในวันที่ต้องการนัดรวมทั้งสาเหตุนัดให้ทราบเพื่อการวางแผนการนัดหมาย
  ล่วงหน้าได้เลย
 • สามารถรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ป่วยใน ตามรายการบันทึกการรักษาในครั้งนั้น ตั้งแต่ รับเข้ารักษา โดย กด <F7> แสดงเป็นยอดทั้งหมดที่ชำระแล้วและที่ยังไม่ชำระ           แ ละยังสามารถ สรุปค่ารักษา ตั้งแต่รับเข้าโดยละเอียดราย
  กิจกรรมได้อีกด้วย (F8)
 • การค้นหาข้อมูลบนเมนู Diag เมนู ICD 10 เมนู ICD 9 CM เมนู ยากิจกรรมให้สามารถค้นหาคำในประโยคทำให้
  ค้นหาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว เช่นหาคำว่า Oral car หรือ Car oral จะได้ผลรับเดียวกัน คือ CARCINOMA IN
  SITU OF ORAL CARVITY หรือหายาที่เป็น Syr ก็ได้เมนูยาที่มีคำว่า syrup
 • สร้างเมนูประชากรเพื่อรองรับงานเวชกรรมครอบครัว 3.งานข้อมูลประชากร ปัจจุบัน สามารถนำเข้าข้อมูลทะเบียน
  ประชากรจากแฟ้ม UCDATA.DAT HIPDATA.TXT หรือ .TXT อื่น ๆ

       นำข้อมูลที่นำเข้ามาใช้ค้นประวัติและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ได้เลย

 • สามารถค้นหาประวัติผู้ป่วยจากเลขประจำตัวประชาชนได้และข้อมูลที่ค้นหาจะนำมาลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยต่อไปได้
 • แก้ไขข้อกำหนดคุณสมบัติสิทธิ เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อกิจกรรมอัตโนมัติคือ ADD = รหัสของกิจกรรม 9 หลัก
  ซึ่งเดิมจะทำการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าว ในขั้นตอนเก็บเงินมาเป็นเพิ่มกิจกรรมที่กำหนดรหัสไว้ข้างต้น ทันที่เมื่อ
  ลงทะเบียนรับการ 

      เช่น   กำหนดรหัสกิจกรรม SERV009 เป็นกิจกรรมค่าธรรมเนียน 30 บาทที่เบิกไม่ได้กำหนดรหัส 300 เป็นรหัสของ
สิทธิสุขภาพถ้วนหน้าเก็บ 30 บาทและในหัวข้อกำหนดคุณสมบัติและสิทธิ ของสิทธินี้เพิ่มข้อมูล ADD =วว SERV009 เมื่อผู้ป่วยมาลงทะเบียนโปรแกรมจะเพิ่มรหัสกิจกรรมนี้ทันที    กรณีที่ต้องการลบรายการหัวข้อนี้(ไม่เก็บเงิน) ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ
DOCT, PHAR,DENT ,A_C

 • เพิ่มหัวข้อรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยจะรับส่งในรูปแบบ 12 แฟ้มมาตรฐานประกันสุขภาพ DRG.
  แต่เพิ่มVISIT ในกรณีผู้ป่วยนอกโดยจะทำการส่งออกและบีบอัดข้อมูล พร้อมรับส่งได้ทันที เมื่อทำงานร่วมกับ
  WEB APPICATION
  ทำให้ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่ง คำแนะนำและคำติชมเพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์มาที่ : T4555141@hotmail.com