การบันทึกค่ารักษาและการบันทึกรายการยา

 
หัวข้อ 6 การรักษา
บันทึกการสั่งยาและกิจกรรมการรักษาจะแสดงรายการเดิมที่บันทึกไว้แล้วบนหน้าจอเป็นเมนู ที่ด้านล่างของจอภาพจะแสดงวิธีใช้ปุ่มต่างๆ สำหรับหน้าจอนี้
 
  เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขใช้ <SPACE>  
เก็บไว้เป็น Routine แพทย์ <CTRL+F11>
เก็บไว้เป็น Routine ทั่วไป <CTRL + F12>
จ่ายยาเดิม <F10>
จ่ายยา Routine เฉพาะแพทย์ <F11>
จ่ายยา Routine ทั่วไป <F12>
ประวัติ <F5>
Exit <ESC>
 
รายการยาและกิจกรรมที่เห็นจะแปรเปลี่ยนไปได้ 3 แบบ โดยกดลูกศร ซ้ายหรือ ขวา ดังนี้
 

แสดงการใช้ยา

 
กดปุ่ม + เพื่อแสดงรายการหัตถการ
 

แสดงค่าบริการ

 
 

การกรอกหัตถการ

 
   
แสดงรายละเอียดของหัตถการ ตรงช่อง ICD9CM
พิมพ์รายการหัตถการ กด F2
 
   
   
   
หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกตามกลุ่มได้ หรือ กด TAB เพื่อค้นหา  
TIP : หากท่านจะผ่านหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าท่านกรอกรหัส ICD9CM ไว้ขณะที่ท่านตั้งรหัสหัตถการนั้น ปรึกษาผู้ตั้งรหัส  

 

 

 
 

แสดงผู้บันทึกและผู้รับผิดชอบ

 
 
               เมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดข้อมูล ให้กดชื่อของยาหรือกิจกรรม โปรแกรมจะแสดงเมนูโดยสัมพันธ์กับอักษรที่กดขึ้นมาให้เพื่อเลือกจากเมนูได้เลย  โดยเมนูนี้จะแสดงให้เลือกได้หลายอย่างเช่น แสดงยาตามกลุ่มยา,แสดงเฉพาะกิจกรรม  หรือเพิ่มแบบคัดลอกยาเก่าหรือยาตามการวินิจฉัย( มีคำอธิบายปุ่มต่างๆด้านล่างของจอภาพ )
 

เมื่อเลือกรายการครบตามต้องการแล้วท่านยังสามารถบันทึกรายการทั้งหมดไว้เรียกใช้ภายหลังกำหนดตามการเรียกใช้ 3 แบบ

 

1. ตามการวินิจฉัย เฉพาะแพทย์      

(กด CTRL+F11) ไว้เรียกใช้เอง
2. ตามการวินิจฉัย ทั่วไป                (กด CTRL+F12) เรียกใช้ได้ทุกคน
3. กำหนดเป็นกลุ่มกิจกรรม (กด CTRL+F10) เรียกใช้ได้ทุกคนเพราะจะเกิดหัวข้อกลุ่มตามที่กำหนดเป็นรายการหนึ่งบนเมนู เช่น ชุดรายการผ่าตัด, ชุดรายการผ่าฟันคุด, ชุดกิจกรรมทำคลอด เป็นต้น
     
             การเลือกเมนูจะเหมือนกับการเลือกเมนูรายการอื่นๆ คือกดอักษรตามชื่อเพื่อเลื่อนไปยังชื่อนั้นได้ โดยจะเคลื่อนแถบแสงไปที่ใกล้เคลียงที่สุดหรือตรงเลยเช่นจะเลือกยา PARACETAMOL กด PA จะเลื่อนไปหัวข้อที่ขึ้นต้นด้วย PA อาจเป็นยาตัวอื่นเช่น PANCURONIUM BROMIDE แต่ถ้ากดถึง PAR เมนูจะเลื่อนมาที่ PARACETAMOL ในรายการแรกแล้วจึงใช้ คีย์ขึ้นลงเลือกรายการที่ต้องการอีกครั้ง  เภสัชกรสามารถจัดลำดับยาที่ชื่อเดียวกันก่อนหลังตามที่ใช้บ่อยได้
           บนหน้าแสดงรายการยาและกิจกรรม ท่านสามารถกดปุ่ม PGUP หรือ PGDN เพื่อให้แสดงรายการยาและกิจกรรมในครั้งก่อนหน้าหรือครั้งตามมาได้ และยังสามารถใช้ปุ่ม TAB ทำการคัดลอกรายการยาและกิจกรรมของครั้งนั้นมายังครั้งปัจจุบันได้ทันทีๆ
           ถ้าท่านเลือกรายการที่เป็นกิจกรรมจะมีคำถามที่เกี่ยงข้องขึ้นมาเช่นเวลาที่เริ่มทำ,เวลาสิ้นสุด,บันทึกเพิ่มเติม และรหัส ICDCM ให้กรอกลงไปได้เลย สำหรับรหัส ICDCM ถ้ากำหนดไว้ใน DRUGLIST แล้วจะแสดงออกมาเลยใช้ตามนั้นหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าไม่ทราบรหัสก็กดปุ่ม จะมีเมนูให้เลือกแบ่งเป็นหัวข้อตามระบบการทำงานของร่างกาย หรือแสดงเรียงตามชื่อใช้วิธีค้นหาเช่นเดียวกับ ICD 10
          ต้องการลบรายการ ลบได้ทีละรายการโดยเลือกจากเมนูแล้วกดปุ่ม <DEL>เครื่องจะตรวจสอบสิทธิของท่านว่ามีสิทธิลบได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะแจ้งเหตุผลให้ทราบว่าทำไมจึงลบไม่ได้ เช่ข้อมูลในความรับผิดชอบของผู้อื่นลบไม่ได้ เป็นต้น