สารบัญ
 
+ การติดตั้ง Mit_net
- ระบบงานเภสัชกรรมและการเงิน
  - บันทึกการจ่ายยาประจำวัน
  - งานการเงิน
  - สรุปการจ่ายยาแยกรายการ/แผนก
+ การเพิ่ม / ลบ / แก้ไข รายการยา
  การบันทึกค่ารักษาและรายการยา
  การวินิจฉัย
  รายงานระบาดวิทยา
  งานชันสูตรโรค
+ รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข
+ งานทะเบียนผู้ป่วยใน
  รายงานทันตกรรม