สารบัญ
 
+ การติดตั้ง Mit_net
+ ระบบงานเภสัชกรรมและการเงิน
- การเพิ่ม / ลบ / แก้ไข ยา
  - การเพิ่ม / ลบ / แก้ไข / รายการยา
  - การกำหนดรหัสยา
  - รหัสบังคับและรหัสเฉพาะ
  การบันทึกค่ารักษาและรายการยา
  การวินิจฉัย
  รายงานระบาดวิทยา
  งานชันสูตรโรค
+ รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข
+ งานทะเบียนผู้ป่วยใน
  รายงานทันตกรรม