สารบัญ
 
+ การติดตั้ง Mit_net
+ ระบบงานเภสัชกรรมและการเงิน
+ การเพิ่ม / ลบ / แก้ไข รายการยา
  การบันทึกค่ารักษาและรายการยา
  การวินิจฉัย
  รายงานระบาดวิทยา
  งานชันสูตรโรค
- รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข
  - การกำหนดเงื่อนไข
  - แก้ไขเพิ่มเติมรายงานกิจกรรม
+ งานทะเบียนผู้ป่วยใน
  รายงานทันตกรรม