สารบัญ
 
+ การติดตั้ง Mit_net
  - Intro
  - การติดตั้ง Mit_net
  - การใช้ภาษาไทย ระบบDOS
  - การใช้ร่วมกับ Window
  - การกำหนดรหัสยา
  - ตัวอย่าง Login script
+ ระบบงานเภสัชกรรมและการเงิน
+ การเพิ่ม / ลบ / แก้ไข รายการยา
  การบันทึกค่ารักษาและรายการยา
  การวินิจฉัย
  รายงานระบาดวิทยา
  งานชันสูตรโรค
+ รายงานโดยการกำหนดเงื่อนไข
- งานทะเบียนผู้ป่วยใน
  - งานผู้ป่วยใน
  - การรับ ADMIT
  - การจำหน่ายออก
  รายงานทันตกรรม